Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3854/10-09-2020 η με αριθμό A3/45459/5417 υπουργική απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) η οποία περιέχει τις παρακάτω τροποποίήσεις.

1. Ως προς το χρόνο του ελέγχου μέσω RESPER.

Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης τίθεται ως χρόνος ελέγχου ο χρόνος
μετά την προσκόμιση του Δ.Ε.Ε. για προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Αυτό συνιστά βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, καθόσον θα εξελίσσεται ενόσω θα υλοποιείται ο υπόψη έλεγχος με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.

Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή ανταλλαγής ή αφαίρεσης ή έκδοσης αντιγράφου εντύπου
άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή επιστροφής ελληνικής άδειας οδήγησης που έχει ανταλλαχθεί με αντίστοιχη κράτους – μέλους της Ε.Ε. παραμένει ως χρόνος ελέγχου ο χρόνος μετά την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και αφού διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου.

2. Ως προς την εξάλειψη της αναφοράς σε ατομικό βιβλιάριο υγείας καθόσον με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του ν. 4603/2019 (Α’ 48) έχουν καταργηθεί τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των
ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους.

Επί τούτου, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών για την
ενημέρωση των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης και των εξεταστών της περιοχής
αρμοδιότητάς τους.

3. Ως προς την κατάργηση της υποβολής φωτοαντιγράφων των αποδεικτικών πληρωμής των ιατρών κατά τις διοικητικές διαδικασίες της υ.α. 50984/7947/2013 που αφορούν στις άδειες οδήγησης.

4. Ως προς τη μερική τροποποίηση των άρθρων 11Α & 11Β περί αμοιβαίας αναγνώρισης και
ανταλλαγής των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και των Δημοκρατιών Σερβίας και Αλβανίας αντιστοίχως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα και δυσκολίες κατά την υλοποίηση της διαδικασίας που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας, ιδίως αναφορικά με τη διενέργεια του ελέγχου της συνήθους διαμονής των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ειδικότερα:
▫ Τίθεται ως κρίσιμο χρονικό σημείο η 2η Ιουνίου 2001 [ημερομηνία θέσης σε ισχύ των διατάξεων του ν. 2910/2001 (Α’ 91)], καθόσον, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει η Υπηρεσία μας, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαθέτουν ηλεκτρονικά αρχεία για τις άδειες
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών από την προαναφερθείσα ημερομηνία και έκτοτε.

– Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα ανταλλαγής των κατηγοριών που έχουν χορηγηθεί έως τη 2η Ιουνίου 2001 ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν ή όχι τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

▫ Παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο διευκόλυνσης του ελέγχου της συνήθους διαμονής, να ζητούν είτε από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση βεβαίωση στην οποία να αποτυπώνονται τα χρονικά διαστήματα κατοχής της άδειας διαμονής των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους την προσκόμιση αντιγράφου απόδοσης ελληνικού ΑΦΜ από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης.

▫ Πέραν των άλλων, για την εφαρμογή του άρθρου 11Β, παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο διευκόλυνσης του ελέγχου της συνήθους διαμονής ενδιαφερομένου που κατέχει ταυτότητα ομογενούς, να ζητούν από την
αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας βεβαίωση στην οποία να αποτυπώνονται οι αφιξοαναχωρήσεις το επίμαχο χρονικό διάστημα.

5. Ως προς την προσθήκη διάταξης στα άρθρα 27 & 28, στην οποία ορίζεται ότι η δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 & Α και των κατηγοριών B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE αντιστοίχως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ολοκληρώνεται στο σημείο εκκίνησης, στο πλαίσιο διασφάλισης της ομοιόμορφης και ομαλής περάτωσης της
διαδικασίας ανά την επικράτεια.

Η υπουργική απόφαση