Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει θέματα για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

“Κατόπιν ερωτημάτων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών και πολιτών, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας μεταφορών:

1. Όταν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, που κατατίθενται για την έκδοση άδειας άσκησης
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, έχουν διάρκεια ισχύος μικρότερη της
πενταετίας, για παράδειγμα το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης, το μισθωτήριο της έδρας ή η σύμβαση με τον διαχειριστή μεταφορών, η άδεια οδικού μεταφορέα εκδίδεται με πενταετή διάρκεια αλλά ο κάτοχός της υποχρεούται, πριν από τη λήξη του δικαιολογητικού, να το ανανεώσει. Η περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών παρακολουθεί την ισχύ των δικαιολογητικών, όταν είναι μικρότερη της πενταετίας. Επίσης, με αφορμή κάθε μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ, η υπηρεσία ελέγχει εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά της άδειας οδικού μεταφορέα έχει λήξει και, σε καταφατική περίπτωση, ζητά την ανανέωση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού. Η ανανέωση του δικαιολογητικού είναι προϋπόθεση και για την μεταβολή που ζητήθηκε.

2. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει ότι ένα δικαιολογητικό της άδειας οδικού
μεταφορέα έχει λήξει χωρίς να αντικατασταθεί/ανανεωθεί, ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας καλώντας τον να αποδείξει εκ νέου την συγκεκριμένη προϋπόθεση του κανονισμού 1071/2009, τάσσοντας γι’ αυτό εύλογη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών. Εάν από αυτή τη διερευνητική διαδικασία αποδειχθεί ότι πράγματι δεν πληρούται πλέον η συγκεκριμένη προϋπόθεση, η υπηρεσία εφαρμόζει την διαδικασία της αριθμ. Β1/8534/625/6-3-2014 (ΒΙΚ31-4ΞΑ) εγκυκλίου.

3. Διαφορετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με προηγούμενες εγκυκλίους παύουν να ισχύουν από την έκδοση της παρούσας. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.