Σύμφωνα με την παράγραφο 29 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342 εξαιρούνται οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις φορτηγών και λεωφορείων όπως και ΠΕΙ.

Παρακάτω το σημείο της κοινής υπουργικής απόφασης.