Το Υπουργείο Μεταφορών απαντώντας σε επιστολή του Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής Νοτίου Τομέα Περιφέρειας Αττικής “περί της θεσπίσεως νέου εθνικού κωδικού «121» για την οδήγηση με κατηγορία Β οχημάτων της κατηγορίας Α1” δίνει τις παρακάτω διευκρινήσεις:

Απάντηση

Θέμα: Περί της θεσπίσεως νέου εθνικού κωδικού «121» για την οδήγηση με κατηγορία Β
οχημάτων της κατηγορίας Α1

Σχετ. : α. Η Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης
β. Το π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ…»
γ. Η κ.υ.α. A3/Οικ. 56475/6635/2020 (Β’ 4075) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποίηση τoυ Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)»
δ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 56875/6697/23-09-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.
ΩΞ6Ο465ΧΘΞ-ΕΦΨ) του Πρ/μένου της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
ε. Η με αριθμό πρωτ. 81/29-10-2020 επιστολή σας.

Σε συνέχεια της ε’ σχετικής επιστολής, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

1. Στην α’ σχετική Οδηγία (περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 6) ορίζεται ότι τα κράτη
μέλη μπορούν να εγκρίνουν, για οδήγηση στο έδαφός τους, την ισοτιμία μοτοσικλετών
κατηγορίας Α1 με άδεια κατηγορίας Β.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, επειδή η εν λόγω ισοτιμία ισχύει μόνο στο
έδαφος των κρατών μελών που τυχόν την εγκρίνουν, αυτά δεν αναγράφουν στην άδεια
οδήγησης ότι ο κάτοχος της άδειας κατηγορίας Β δικαιούται να οδηγεί τις μοτοσικλέτες
κατηγορίας Α1.

2. Οι διατάξεις της ως άνω Οδηγίας ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το β’
σχετικό διάταγμα. Σε αυτό καθορίζονται οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης καθώς και τα δικαιώματα για οδήγηση οχημάτων που παρέχει η κατοχή της καθεμιάς άδειας.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί
ισοτιμίας (περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 6) της Οδηγίας, αν κριθεί σκόπιμο θα
επεξεργαστεί τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να υλοποιηθεί η
ισοτιμία αυτή στη χώρα μας, με βασικό γνώμονα, εξυπακούεται, την οδική ασφάλεια.

Εφόσον τελικά αποφασιστεί η έγκριση της ισοτιμίας, η δυνατότητα αυτή καθώς και οι ενδεδειγμένοι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησής της θα θεσπιστούν νομοθετικά με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του π.δ. 51/2012.

3. Με το άρθρο 2 της γ’ σχετικής αποφάσεως προστέθηκε στην παρ. 3 του Παραρτήματος Ι
του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 νέος εθνικός κωδικός αριθμός«121. Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1» στο σημείο 12 του στοιχείου α της σελίδας
2 του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Ο κωδικός αυτός, όπως επισημαίνεται και στη δ’ σχετική εγκύκλιο, δύναται να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟΝ εφόσον θεσπιστούν νομοθετικά οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης της ισοτιμίας με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του π.δ. 51/2012.

Η απάντηση