Το Υπουργείο Μεταφορών τροποποιεί την από 10-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) αναφορικά με τον αριθμό υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ΠΕΙ.

Δίνει την δυνατότητα σε όποιες περιφερειακές ενότητες διενεργούνται πρακτικές εξετάσεις C+ΠΕΙ και D+ΠΕΙ να συμμετέχουν δύο υποψήφιοι ανά επιτροπή. Να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις εξετάσεις ο ελάχιστος χρόνος εξέτασης ανά υποψήφιο είναι δύο (2) ώρες.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, την εύρυθμη και ομαλή
υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και την κατά το δυνατόν μερική αποσυμφόρηση των
Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της Δ30/Α3/93594/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4)ς εγκυκλίου αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπροσθέτως, η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των
πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται υπό την προϋπόθεση ορισμού
έως δύο (2) υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή.

Εξυπακούεται ότι αυτό εφαρμόζεται στις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται βάσει του
καθοριζόμενου με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση ωραρίου.».

Η εγκύκλιος