Το Υπουργείο Μεταφορών κοινοποιεί με εγκύκλιο του, για ενημέρωση και εφαρμογή τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 60 της 22.2.2021 σελ. 1) που εφαρμόζεται από τις 6 Μαρτίου 2021 και επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία των νέων ρυθμίσεων:

1. Το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 κανονισμού 2021/267 παρατείνει σε δύο μήνες την προθεσμία που έχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 παρ. 4 κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 για την έκδοση της κάρτας οδηγού ταχογράφου λόγω ανανέωσης και λόγω αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, δυσλειτουργίας, απώλειας ή κλοπής.

Η παράταση δεν ισχύει για αιτήσεις αρχικής χορήγησης κάρτας οδηγού. Έως ότου χορηγηθεί η νέα κάρτα ή έως τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, οι οδηγοί επιτρέπεται να συνεχίσουν να οδηγούν χωρίς κάρτα οδηγού, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αίτηση ανανέωσης:

 • Η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 κανονισμού 165/2014 μεταξύ της 6ης Ιανουαρίου 2021 και της 30ης Ιουνίου 2021 (βλ. παρ. 3)
 • Ο οδηγός πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παρ. 2 κανονισμού 165/2014
 • Όσο διαρκεί ακόμα η ισχύς της κάρτας οδηγού, ο οδηγός χρησιμοποιεί κανονικά την κάρτα του
 • Δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης
 • Δεν έχει παραληφθεί η κάρτα οδηγού

Αίτηση αντικατάστασης:

 • Η αίτηση αντικατάστασης έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 κανονισμού 165/2014 μεταξύ της 6ης Ιανουαρίου 2021 και της 30ης Ιουνίου 2021 (βλ. παρ. 3)
 • Η κάρτα οδηγού έχει επιστραφεί στην αρμόδια αρχή (σε περίπτωση φθοράς ή
  δυσλειτουργίας) ή έχει κλαπεί ή απωλεσθεί
 • Ο οδηγός πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παρ. 2 κανονισμού 165/2014 από την ημερομηνία κλοπής, απώλειας, φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας του
 • Δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης
 • Δεν έχει παραληφθεί η κάρτα οδηγού

2. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η
οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση του κανονισμού και τα όργανα
ελέγχου του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) βεβαιώνουν την παράβαση αριθμ. Ζ2 (δεν χρησιμοποιείται έγκυρη κάρτα οδηγού) της κ.υ.α. Φ450/38668/3534/2013 (Β’ 2061) καθώς και τυχόν συντρέχουσες παραβάσεις αναλόγως των περιστατικών της υπόθεσης.

3. Διευκρινίζεται ότι η παράταση προθεσμιών για τις δημόσιες υπηρεσίες αφορά αιτήσεις που
υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021, αλλά η δυνατότητα οδήγησης χωρίς κάρτα οδηγού υπάρχει μόνο για τους οδηγούς που έκαναν αίτηση ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας από τις 6 Ιανουαρίου 2021 και μετά, εφ’ όσον δεν έχουν παραλάβει την κάρτα τους και μόνο για το διάστημα που απομένει έως την συμπλήρωση δύο μηνών από την αίτηση.

4. Η περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών, όπου υποβλήθηκε η αίτηση, χορηγεί στον αιτούντα το δίγλωσσσο αποδεικτικό κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας οδηγού.

Επίσης, για διευκόλυνση των οδηγών, παρακαλείται η υπηρεσία να τους χορηγεί αντίγραφο της παρούσας, καθώς και του κανονισμού 2021/267 στα αγγλικά (στο https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/uri=CELEX:32021R0267&qid=1614576967731&from=en), εάν πρόκειται για οδηγό διεθνών μεταφορών. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να βρίσκονται επί του οχήματος.

5. Τέλος διευκρινίζεται ότι ισχύει και για το άρθρο 4 κανονισμού 2021/267 ο περιορισμός ότι δεν έχει εφαρμογή σε διαδρομές AETR και οχήματα xωρών AETR [παρ. 1, 2 και 3 σχετικής (2) εγκυκλίου].

6. Με το άρθρο 6 κανονισμού 2021/267 παρατείνονται ορισμένες προθεσμίες που θέτουν οι
περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών στις μεταφορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και αφορούν την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης και τα οχήματα που πρέπει να έχει στη διάθεσή της και να χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

7. Το άρθρο 7 κανονισμού 2021/267 προβλέπει ότι η ισχύς των κοινοτικών αδειών και των
βεβαιώσεων οδηγού με ημερομηνία λήξης μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 παρατείνεται για δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων κοινοτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί.

8. Ο κανονισμός 2021/267 δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος να μην εφαρμόσει τα
προσωρινά μέτρα των άρθρων 4 και 7 για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις του, οπότε αυτοί οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις ελέγχονται καθ’ οδόν στην Ελλάδα με τις ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών 165/2014 και 1072/2009, χωρίς παρεκκλίσεις. Αντίστροφα, οι οδηγοί και επιχειρήσεις των κρατών μελών που κάνουν χρήση των προσωρινών μέτρων, όπως η Ελλάδα, μπορούν να τα επικαλούνται σε οδικό έλεγχο σε κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει τις αντίστοιχες εξαιρέσεις.

9. Τα όργανα ελέγχου μπορούν να ενημερώνονται για την εφαρμογή του κανονισμού 2021/267 στα άλλα κράτη μέλη ΕΕ από την ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, όπου θα αναρτηθούν οι σχετικές πληροφορίες, όταν δημοσιευθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εγκύκλιος