Στο Ευγενίδιο Ίδρυμα ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη συγγραφή και έκδοση των
βιβλίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων για την εκπαίδευση και εξέταση για τη χορήγηση
Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π . Ε . Ι . ) οδηγών φορτηγών και λεωφορείων.

Η ευθύνη για τη συγγραφή, γλωσσική επιμέλεια και έκδοση των βιβλίων αυτών ανατίθεται
στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Η ανάθεση έγινε με την παράγραφο 2 της τροπολογία 790/20 8.3.202 που κατατέθηκε στο ψηφισθέντα νομοσχέδιο “Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”

Τα βιβλία θα διατίθενται από το Ίδρυμα Ευγενίδου σε τιμή κόστους. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών θα καθορίζονται οι όροι έκδοσης και διάθεσης των ανωτέρω βιβλίων καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.