Το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του διευκρινίζει τον τρόπο που θα υλοποιούνται τα εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Στο πλαίσιο διασφάλισης της ενιαίας και ομοιόμορφης υλοποίησης ανά την επικράτεια των
υπόψη διαδικασιών, της τήρησης των οικείων διατάξεων, καθώς και για λόγους εποπτείας των διαδικασιών, μέχρι ενδεχόμενων νεότερων ειδικότερων οδηγιών, από την Πέμπτη, 29-04-2021, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 • Εξακολουθούν, ομοίως με τις διαδικασίες διενέργειας των δια ζώσης μαθημάτων, να
  εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις υπουργικές αποφάσεις 60864/6794/2003 (Β’ 1569)
  και 30063/4796/2013 (Β’ 2643).

Συνεπώς, εξακολουθούν να ισχύουν, πέραν των άλλων, οι εξής απαιτήσεις:

 • υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • τήρηση των προβλεπόμενων προγραμμάτων, βιβλίων και παρουσιολογίων
 • τήρηση της προβλεπόμενης διάρκειας των μαθημάτων και των διαλειμμάτων.
  Προς υποβοήθηση για την τήρηση των παραπάνω, η Σχολή/Κέντρο δύναται να
  χρησιμοποιεί διαθέσιμες δυνατότητες της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής/πλατφόρμας.
 • Η Σχολή/Κέντρο που διεξάγει το μάθημα, κοινοποιεί την πρόσκληση προς τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο μάθημα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον οποίο αποστέλλει και ατομική πρόσκληση συμμετοχής.
 • Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση συνδέονται με πλήρες το ονοματεπώνυμό τους.
 • Σε εφαρμογή του προβλεπόμενου στη γραμμή 28 ωραρίου, τo σύνολο των δραστηριοτήτων της γραμμής, συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως μαθημάτων, δύναται να διενεργούνται έως τις 20.30.

Η εγκύκλιος