Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε διευκρινήσεις για τη διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. μετά τη θέση σε ισχύ της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 για την περίοδο από Δευτέρα 31 Μαΐου
2021 έως και το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Εξ αποστάσεως μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών, για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, έως τη δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως (29 Μαΐου 2021), τα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπονται στις αποφάσεις 60864/6794/2003 (Β’ 1569) και 30063/4796/2013 (Β’ 2643)
  • σύμφωνα με το υποβληθέν πρόγραμμα, διενεργούνται από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021
  • τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στη Δ30/Α3/114231/29-04-2021 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΧΔ7465ΧΘΞΗ5Ε) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

δύναται να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως το παραπάνω χρονικό διάστημα.