Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης (όλων των κατηγοριών που
εμπεριέχονται στο έντυπο της άδειας) και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.) των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.:

  • με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021
  • των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του α’ σχετικού Κανονισμού, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Η εγκύκλιος