Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών γνωστοποίησε τη δημοσίυεση της κ.υ.α.  219406/2021 «Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων».

Οι κυριότερες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία έχουν ως εξής:

1. Έναρξη λειτουργίας Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.

Η δραστηριότητα των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. υπάγεται πλέον στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν.
4442/2016 (Α’230) και οι διαδικασίες αδειοδότησης που προβλέπονταν με την υ.α. 60740/1027/95 (Β’ 246) και την κ.υ.α. 26640/2298/2014 (Β’ 1302) καταργούνται.

Η λειτουργία της δραστηριότητας εκκινεί με την ενημέρωση (γνωστοποίηση) στην αρμόδια αρχή της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. Αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.

Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται πριν τη γνωστοποίηση να έχει συγκεντρώσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της κ.υ.α. 219406/2021 τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τηρεί στον χώρο λειτουργίας της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει ως παράβολο το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης το προσεχές χρονικό διάστημα.

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της
δραστηριότητάς του.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε.

Μέχρι την ενεργοποίηση της εν λόγω δυνατότητας μέσω του notifybusiness, οι γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή θα λαμβάνουν μοναδικό αριθμό ως εξής: ο κωδικός της Υπηρεσίας Μεταφορών της Περιφέρειας, το διακριτικό “ΣΕΚΟΟΜΕΕ”, o αύξων αριθμός ανά ΣΕΚΟΟΜΕΕ, παύλα (-), 0 για την πρώτη γνωστοποίηση που θα υποβληθεί, 1 για την πρώτη μεταβολή, 2 για την δεύτερη μεταβολή κ.ο.κ
(π.χ. 45ΣΕΚΟΟΜΕΕ1-0, 34ΣΕΚΟΟΜΕΕ2-1 ) Η Υπηρεσία Μεταφορών θα τηρεί έναν κατάλογο με τους αριθμούς αυτούς.

2. Προδιαγραφές λειτουργίας Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.

Oρίζονται εκ νέου οι προδιαγραφές λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ορίστηκαν

α) το ελάχιστο συνολικό εμβαδόν του χώρου λειτουργίας της σχολής στα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα

β) τα ελάχιστα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και μέσα για πρακτική εκπαίδευση που πρέπει να διαθέτει η σχολή.

Τίθεται επίσης υποχρέωση του Διευθυντή Σπουδών να κατέχει ισχύον πιστοποιητικό Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων.

3. Προγράμματα εκπαίδευσης και διδακτικό προσωπικό

Oρίζονται οι απαιτήσεις των προγραμμάτων εκπαίδευσης και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού. Απαραίτητο προσόν του διδακτικού προσωπικού είναι το ισχύον πιστοποιητικό ΣΑΜΕΕ για κλάσεις ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος το οποίο διδάσκει. Οι ελάχιστες ώρες του πρακτικού μέρους του βασικού προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης είναι 5 ώρες.

Η θεματική ενότητα «παροχή πρώτων βοηθειών» πραγματοποιείται από διδάσκοντα που έχει
παρακολουθήσει σεμινάριο σχετικό με θέματα πρώτων βοηθειών ή κατέχει ανάλογο πτυχίο
αναγνωρισμένης σχολής.

Η θεματική ενότητα «καταπολέμηση φωτιάς και ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος»
πραγματοποιείται από διδάσκοντα που είναι αξιωματικός ή υπαξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, απόφοιτο παραγωγικής σχολής με τριετή εμπειρία. Το εν λόγω προσωπικό μπορούν να αναζητούν οι Σχολές μέσω της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων της τρέχουσας περιόδου, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν έως και την 30.10.21 μπορούν να διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση της υ.α. Γ5/219408/2021.

4. Διαδικασία ελέγχου Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και επιβολή κυρώσεων

Oρίζονται οι διαδικασίες για τον έλεγχο της γνωστοποίησης λειτουργίας και των δικαιολογητικών των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και στα άρθρα 8, 9 και 10 για τις παραβάσεις, τις κυρώσεις και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σχετικά με τη γνωστοποίηση και τα δικαιολογητικά.
Στο άρθρο 9 της υ.α. Γ5/219408/2021 ορίζονται οι διαδικασίες για τον έλεγχο λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.

5. Μεταβατικές διατάξεις για τις υφιστάμενες Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του ν.4442/2016 (Α’ 230) όπως προστέθηκε με το ν.4796/2021 (Α΄ 63), οι ήδη λειτουργούσες Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της κυα 219406/2021 να υποβάλουν γνωστοποίηση χωρίς καταβολή παραβόλου.

Μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας οι δραστηριότητες εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..

Αν εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου της βεβαίωσης αυτής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση.

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. διέπεται από τις νέες διατάξεις.