Με τον νόμο 4808/2021 (ΦΕΚ Α 101/19.06.2021) επιτράπηκε η διενέργεια πρακτικών μαθημάτων υποψηφίων οδηγών.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 63
“Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας Τροποποίηση των περ. α’, ι’, ιε’ και ιστ’, προσθήκη περ. ιζ’ έως και κβ’ στην παρ. 1 και προσθήκη περ. η’ έως και ια’ στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966”
και συγκεκριμένα η παράγραφος 1. κδ αναφέρει την εξαίρεση από την Κυριακή των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.

κδ) Πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.

 

Νόμος 4808/2021