Δημοσιεύτηκε απόφαση στη Διαύγεια η απόφαση αναπροσαρμογής των τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ. Το κείμενο της απόφασης

Αθήνα 27/5/2016

Aριθ. Πρωτ. οικ.36289/3113

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή των τελών τεχνικού ελέγχου οχηµάτων λόγω αύξησης του ΦΠΑ

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου ∆’ του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», από την 1- 6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24% και ο αντίστοιχος µειωµένος συντελεστής που ισχύει σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου από 16% σε 17%.

Ως εκ τούτου, από την 1-6-2016 αναπροσαρµόζονται τα τέλη που καταβάλλονται στα δηµόσια ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού και των ειδικών τεχνικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται µε την αριθµ. 8913/1089/2013 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 501Β’). Σας ενηµερώνουµε ότι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου µας αναρτώνται οι νέοι αναλυτικοί πίνακες στους οποίους φαίνεται η τελική τιµή που καταβάλλεται από τον πολίτη για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, καθώς και η ανάλυση της τελικής τιµής σε τέλος και ΦΠΑ. Οι πίνακες µπορούν να προσπελαστούν στη διαδροµή http://www.yme.gov.gr → Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος Οχηµάτων → Τέλη ∆ιενέργειας Τεχνικού Ελέγχου (∆-ΚΤΕΟ). ∆ιευκρινίζεται ότι το πρόσθετο ειδικό τέλος που καταβάλλεται στα δηµόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε περίπτωση διενέργειας εκπρόθεσµου τεχνικού ελέγχου δεν µεταβάλλεται, αφού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 3897/2010, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

2. Σύµφωνα µε την αριθµ. 516/58/2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 73Β’/2015), τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ δύνανται να διαµορφώσουν (µερικά ή συνολικά) το τιµολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους (αρχικό ή µεταγενέστερο) και σε τιµές χαµηλότερες των τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα δηµόσια ΚΤΕΟ, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα στην αριθµ. 8913/1089/2013 κ.υ.α., εφόσον υποβάλουν µελέτη εγκεκριµένη από ορκωτό λογιστή. Συνεπώς, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, εφόσον δεν επιθυµούν να υποβάλουν µελέτη ορκωτού λογιστή, θα πρέπει να προσαρµόσουν το τιµολόγιο παροχής των Υπηρεσιών τους στις νέες τιµές των τελών τεχνικού ελέγχου των δηµοσίων ΚΤΕΟ. Λόγω των αναγκαίων προσαρµογών που πρέπει να γίνουν, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ µπορούν να προσαρµόσουν τον τιµοκατάλογό τους και να τον υποβάλουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες το αργότερο έως τις 15-6-2016.

3. Η Υπηρεσία µας απέστειλε τα νέα παράβολα για τον περιοδικό και τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, όπως αυτά διαµορφώνονται µετά την αναπροσαρµογή των αντίστοιχων τελών, στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο θα τα εντάξει στην εφαρµογή του e-Παράβολο 2 και συγκεκριµένα στους Φορείς ∆ηµοσίου «Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων/Περιοδικός έλεγχ. – ΚΕΚ ∆ηµ. ΚΤΕΟ» και «Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων/Ειδικοί έλεγχ. ∆ηµ. ΚΤΕΟ – Λοιπά παράβ.», αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα παράβολα που υπάρχουν σήµερα.

4. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών του Υπουργείου µας, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτηση των αναφερόµενων πινάκων στην ιστοσελίδα http://www.yme.gov.gr/?getwhat=1&oid=1351&id=&tid=1470. Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ

Η απόφαση στη διάυγεια