Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3974/12-12-2016, η απόφαση αριθ. 74919/4049/16 με θέμα, «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (B΄441//11-4-2006) Υ.Α. “Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση”» (ΑΔΑ:ΩΖ8Ξ4653ΟΞ-0ΛΨ).

Επί των διατάξεων της εν λόγω Υ.Α επισημαίνονται και διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Αφορά σε οχήματα κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1-1-1999 σε οποιαδήποτε χώρα και δε φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ).

2. Μετατίθεται η ημερομηνία απαγόρευσης της κυκλοφορίας των εν θέματι οχημάτων, εφόσον δεν εγκατασταθεί σε αυτά σύστημα ΣΑΠ, ανάλογα με τον αριθμό κυκλοφορίας που φέρουν την ημέρα δημοσίευσης της ΥΑ (12/12/2016), ως εξής:

i. στην 1-4-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1

ii. στην 1-6-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3

iii. στην 1-8-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 iv. στην 1-10-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 v. στην 1-12-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 2 3.

Ως ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της Υ.Α τίθεται η 1-11-2016.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών

Η υπουργική απόφαση