Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθµ. Α1/οικ.18764/670 (Β’ 1065) κ.υ.α. και σε συνάρτηση με τα άρθρα 30 και 31 του νόμου 4441/16 (Α’ 227) κωδικοποιήθηκαν οι ισχύουσες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ διατάξεις.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόµου καταργήθηκε αναδροµικά από 11 Αυγούστου 2015 η υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί της αναγκαιότητας θέσης σε κυκλοφορία συγκεκριµένου αριθµού ΦΙΧ αγροτικών και ΜΑΜΦΟ και η υπεύθυνη δήλωση περί της µη κατοχής άλλου ΦΙΧ της κατηγορίας αυτής. Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον περιορισµός αναφορικά µε τον αριθµό αλλά και τη ΜΑΜΦΟ των ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία χορηγούνται σε επαγγελµατίες αγρότες ή/και κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Πέραν των ανωτέρω, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα ταξινόµησης ενός ΦΙΧ
αγροτικού αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 2.500 χιλιογράµµων (άρθρο 30 ν.4441/16) σε φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν αρµοδίως γεωργικό εισόδηµα από οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα.

Στον νόµο δεν περιλήφθηκε η εναλλακτική δυνατότητα ταξινόµησης οχήµατος της ανωτέρω
κατηγορίας µε ωφέλιµο φορτίο µέχρι 1.300 χιλιογράµµων..

Με το άρθρο 25 παρ.1 α, καταργήθηκαν οι ειδικές διατάξεις αναφορικά µε την ταξινόµηση
ΦΙΧ αυτοκινήτων σε µελισσοκόµους, κατά συνέπεια οι έχοντες µελισσοκοµικές επιχειρήσεις
αντιµετωπίζονται όπως και οι λοιποί αγρότες.

Με την αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968 (Α’ 249) στο άρθρο 30 του ν.4441/16
(Α’ 227), καταργήθηκε η προϊσχύουσα απαγόρευση µεταφοράς µε ΦΙΧ εµπορευµάτων και γενικά αγαθών και αντικειµένων από τον τόπο παραγωγής απ’ευθείας στον πελάτη, σε περίπτωση άσκησης αποκλειστικής εµπορίας από τον επαγγελµατία ή την επιχείρηση χωρίς παραγωγή αγαθών.

Τέλος, µε την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόµου καταργούνται ρητά διατάξεις του ν.
1959/91 οι οποίες ρύθµιζαν τη λειτουργία µεταφορικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το προϊσχύον καθεστώς ( ν. 383/76) και οι οποίες δεν ίσχυαν µε τον ν.3887/10.

Η εγκύκλιος και η απόφαση