Εγκύκλιος για την Ταξινόµηση Οχηµάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού σύµφωνα µε το ΠΔ 77/98 (A 71), όσον αφορά τις φορτίσεις αξόνων.

Οχήµατα Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που λόγω της ειδικής κατασκευής τους, οι φορτίσεις αξόνων τους υπερβαίνουν τα οριζόµενα όρια από το ΠΔ 1161/77 όπως ισχύει, επιτρέπεται να ταξινοµούνται µε τα όρια που ορίζονται στο Π.Δ. 77/1998 (ΦΕΚ Α’ 71).

Σε αυτές τις περιπτώσεις:

α. Για µεν τα καινούργια οχήµατα απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης του κατασκευαστή για την ειδική κατασκευή του οχήµατος.

β. Για δε τα οχήµατα Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που έχουν ταξινοµηθεί σε κράτη µέλη της ΕΕ και εισάγονται στην χώρα µας προς ταξινόµηση απαιτείται η προσκόµιση άδεια κυκλοφορίας ή άλλου επίσηµου έγγραφου κρατικής αρχής κράτους–µέλους της Ε.Ε., από το οποίο να τεκµαίρεται ότι το όχηµα αυτό είχε ταξινοµηθεί ως όχηµα Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού µε τον συγκεκριµένο µηχανισµό που φέρει.

Η εγκύκλιος