Με το άρθρο 31 του ν.4484 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 110 – 01.08.2017 καθορίζονται το ύψος των παραβόλων για τα ανασφάλιστα οχήματα ως εξής:

  • Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc.
  • Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω.
  • Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
  • Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.

Το άρθρο 31 Ν. 4484/2017