Διευκρινίσεις για τον έλεγχο οχημάτων διεθνών μεταφορών (ATP) έδωσε το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ Σύμφωνα με την παρ.3 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ (α σχετική), το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΑΤΡ χορηγείται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία ταξινομείται το όχημα/εξοπλισμός. Υπάρχουν χώρες οι οποίες, είτε γιατί δεν λειτουργεί σταθμός ελέγχου ΑΤΡ σε αυτές είτε για άλλους λόγους, επιτρέπουν, για οχήματα ταξινομημένα σε αυτές, την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης ΑΤΡ από αρμόδιες αρχές άλλων χωρών. Καθώς δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει την αποδοχή πιστοποιητικών συμμόρφωσης ΑΤΡ σε κάθε μία από τις 50 Συμβαλλόμενες χώρες, πέραν των οριζομένων στην εν λόγω Συμφωνία, θα πρέπει να γίνονται δεκτά κατά τον έλεγχο, πιστοποιητικά ΑΤΡ τα οποία έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές του πίνακα ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (http://www.unece.org/trans/main/wp11/teststationsnew.html), ανεξαρτήτως της χώρας ταξινόμησης του οχήματος.

Σε ό,τι αφορά στα οχήματα με ελληνικές πινακίδες, γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά ΑΤΡ μόνο εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ στη χώρα μας, οι οποίες είναι:

α. Η Μονάδα ελέγχων ΑΤΡ, Εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για όλες τις περιπτώσεις πιστοποιητικών, εξαετίας και τριετίας.
β. Το Εργαστήριο Γεν. Χημικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για πιστοποιητικά τριετίας.

2. Εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς ευπαθών τροφίμων Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Συμφωνίας ΑΤΡ, στον ειδικό εξοπλισμό που υπόκειται στις απαιτήσεις της Συμφωνίας ΑΤΡ, περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ οι μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια ταξινομημένα ως θερμικά ναυτιλιακά διά ξηράς χωρίς μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές οι μεταφορές προηγούνται ή ακολουθούν θαλάσσιο διάπλου μεγαλύτερο των 150 χιλιομέτρων (άρθρο 5 σε συνδυασμό με άρθρο 3 της Συμφωνίας ΑΤΡ).

3. Διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσω της Ελλάδας, οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων Οι διατάξεις της (β) σχετικής έχουν εφαρμογή και σε περιπτώσεις διελεύσεων υπό καθεστώς διαμετακόμισης οχημάτων που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα μέσω της χώρας μας.

4. Αποστολή ετήσιων στοιχείων ελέγχων Οι αρχές ελέγχου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της (β) σχετικής, πρέπει να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, αναφορά στην οποία καταγράφουν τον αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν και τον αριθμό των παραβάσεων που καταλογίστηκαν για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Οι αναφορές των αρχών ελέγχου με τα στοιχεία του έτους 2017 θα πρέπει να αποσταλούν έως 28.2.2018.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 της Συμφωνίας ΑΤΡ, εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος στην Συμφωνία, διαπιστώσει παράβαση που έγινε από πρόσωπο το οποίο διαμένει στην επικράτεια άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή επιβάλει ποινή σε αυτό το πρόσωπο, η αρμόδια αρχή του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για την διαπιστωθείσα παράβαση και για την επιβληθείσα ποινή.

Προκειμένου να ανταποκριθεί η Υπηρεσία μας στην υποχρέωση αυτή, για ενημέρωση των αρμόδιων αρχών άλλων χωρών, παρακαλούνται οι αρχές ελέγχου να περιλαμβάνουν στις ετήσιες αναφορές τους, στοιχεία προσώπων (ονοματεπώνυμα κλπ.) κατοίκων άλλων Συμβαλλομένων χωρών, στα οποία επεβλήθησαν κυρώσεις στο πλαίσιο της (β) σχετικής.
Επισημαίνεται ότι, με την έκδοση του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ Α’ 151), το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων υπάγεται πλέον στη Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών της Γεν. Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ως εκ τούτου, οι ετήσιες αναφορές, θα πρέπει να αποστέλλονται στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση: dem@yme.gov.gr .