Το Υπουργείο μεταφορών με την Αριθμ. οικ. Α 28341/1395 απόφαση καθορίζει τον χρωματισμό των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης – Ειδικής Μίσθωσης σε Μαύρο για όλη την Ελληνική επικράτεια.

Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) είναι ειδικής κατηγορίας αυτοκίνητα που εκτελούν διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδική μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συμφωνημένου ανταλλάγματος. Η ειδική μίσθωση του αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας
νομίμως καταγεγραμμένης από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών

Δίνει περιθώριο 6 μηνών στους ιδιοκτήτες να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Κατά τον διενεργούμενο, εντός του ως άνω μεταβατικού χρονικού διαστήματος, τεχνικό έλεγχο των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ οχημάτων που δεν έχουν προχωρήσει στην απαιτούμενη μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ αναγράφεται η παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού μέχρι ……».

Εάν, μετά την παρέλευση του εξάμηνου, διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 «Χρωματισμός: Δεν συμφωνεί με την νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας» του Πίνακα ελέγχου Σημείων και Ελλείψεων της υπ’ αριθμ. 44800/123/85/24.12.1985 (Β΄ 781) υπουργική απόφαση, ως ισχύει.

Για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού αυτού, δεν εισπράττεται το τέλος άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), όπως ισχύει, καθώς αυτή πραγματοποιείται σε
συμμόρφωση προς την παρούσα κανονιστική πράξη, χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

Η απόφαση