Το Υπουργείο μεταφορών με εγκύκλιο του ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα με αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων, οι κάτωθι Εκπαιδευτές Οδήγησης Υποψηφίων Οδηγών εμπίπτουν στα προβλεπόμενα της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 73 του Ν.4413/2016 περί ασυμβιβάστου, δηλαδή απαγορεύεται η ταυτόχρονη εργασία της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή οδήγησης υποψηφίων οδηγών με την ιδιότητα του υπαλλήλου του δημοσίου των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των συνταξιούχων αυτών.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών