Οι οδηγοί οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων), αντιμετωπίζουν πολλές καταστάσεις κατά την άσκηση της οδήγησης.

Μία από αυτές τις καταστάσεις είναι η στάση έκτακτης ανάγκης στο δημόσιο οδικό δίκτυο, που κατανέμεται στις παρακάτω κατηγορίες οδών:

  • Αυτοκινητόδρομος
  • Οδός ταχείας κυκλοφορίας
  • Λοιπό οδικό δίκτυο
  • Οδός εντός κατοικημένης περιοχής

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) προβλέπει για αυτήν την περίπτωση  στον εξοπλισμό του οχήματος να περιλαμβάνεται και τρίγωνο ασφαλείας το οποίο όπως αναφέρει

η παράγραφος 3 του άρθρου 29

«3. Eάν όχημα ακινητoπoιηθεί αναγκαστικά επί τoυ oδoστρώματoς από βλάβη ή άλλη αιτία, o oδηγός τoυ υπoχρεoύται να καταβάλλει κάθε πρoσπάθεια να τo μετακινήσει εκτός τoυ oδoστρώματoς, και, αν δεν μπoρεί, να τoπoθετήσει αμέσως την κατ’ άρθρo 81 τoυ παρόντoς Kώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τoυλάχιστoν μέτρων πίσω από τo όχημα ή την ειδική πρoειδoπoιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύκτα να έχει αναμμένα τα φώτα θέσης.»

και η παράγραφος 9 του άρθρου 34

«9. O oδηγός μηχανoκίνητoυ oχήματoς, εκτός των δίτρoχων μoτoπoδηλάτων και δίτρoχων μoτoσικλετών χωρίς καλάθι, αν υπoχρεωθεί να σταθμεύσει σε oδόστρωμα σε θέση πoυ απαγoρεύεται η στάθμευση, είναι υπoχρεωμένoς να τoπoθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη συσκευή, σύμφωνα με τo άρθρo 81 τoυ παρόντoς Kώδικα, με τρόπo ώστε να ειδoπoιoύνται από απόσταση oι oδηγoί πoυ πλησιάζoυν. H πινακίδα τoπoθετείται στo oδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτε-ρη από είκοσι (20) μέτρα στις κατoικημένες περιoχές, πενήντα (50) δε μέτρα εκτός κατoικημένων περιoχών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος. H αυτή υπoχρέωση υφίσταται και για τα ρυμoυλκoύμενα στην ως άνω περίπτωση.»

τοποθετείτε με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένα μέτρα από το όχημα για την ασφάλεια όλων των χρηστών.

Αυτό που δεν αναφέρει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σε ποιο σημείο κατά πλάτος της οδού βάζουμε το τρίγωνο ασφαλείας.

Επιλογή του τριγώνου ασφαλείας

Στην αγορά κυκλοφορούν πολλοί τύποι τριγώνων ασφαλείας με διαφορετικό κόστος ανάλογα την επιλογή. Το ζητούμενο είναι το τρίγωνο ασφαλείας όταν το χρειαστούμε να μας κάνει την δουλειά.

Αυτό σημαίνει να μπορεί να στέκεται χωρίς να επηρεάζεται από τα διερχόμενα οχήματα και να μπορεί να φαίνεται σε όλες συνθήκες (ηλιοφάνεια, βροχή, νύχτα κλπ). Για τον λόγο αυτό υπάρχουν προδιαγραφές για την ο μέγεθος, και την αντανάκλαση (ECE R27, E4-approved)

Για το αυτοκίνητο

Το τρίγωνο ασφαλείας τοποθετείτε στην άκρη του οδοστρώματος και σε συγκεκριμένη απόσταση ανάλογα με την οδό που βρισκόμαστε, 20 μ εντός κατοικημένης περιοχής, 50 μ στο λοιπό οδικό δίκτυο, 100μ σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομο.

Οι αποστάσεις αυτές έχουν υπολογιστεί και έχουν σχέση με τον χρόνο αντίδρασης των οδηγών και την συνολική απόσταση ακινητοποίησης για τα ανώτατα όρια ταχύτητας της οδού που βρισκόμαστε.

Βαρέα οχήματα

Για το φορτηγά και λεωφορεία λόγω του όγκου τους τα πράγματα είναι διαφορετικά αν και δεν το προβλέπει η νομοθεσία.

Συστήνεται να τοποθετεί ο οδηγός τρία (3) τρίγωνα όπως φαίνεται στην εικόνα και να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση χημικά φώτα ή αναλαμπών φακό.

Για το σκοπό αυτό υπάρχει στην αγορά το κιτ αυτοκινητόδρομου που συνήθως περιέχει

  • 3 τρίγωνα ασφαλείας με προδιαγραφές
  • 2 γιλέκα ασφαλείας
  • 2 χημικά φώτα διάρκειας 12 ωρών
  • 1 αναλαμπών φακό πολυεργαλείο

Για τα χημικά φώτα υπάρχουν και μαγνητικές βάσεις  για την σταθεροποίηση στο όχημα.