Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών απαλλάσσει από το κόστος παραβόλων αξίας 69,02 € τις αντικαταστάσεις των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Η ευεργετική απαλλαγή απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω παραβόλων, θα ισχύσει με δύοπρουποθέσεις

  1. Να προσκοµιστεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών επιπλέον  «∆ήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνοµικό Τµήµα» µε ηµεροµηνία υποβολής έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018″.
  2. Οι παραπάνω αιτήσεις για την αντικατάσταση των ανωτέρω αναφερόµενων εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τις πυρκαγιές
    αυτές µπορούν να υποβληθούν έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018.

Η εγκύκλιος