Από την δημοσίευση του ν. 4530/2018 στις 30/03/2018, με άρθρο 65 τροποποιήθηκε το πδ 51/2012 και προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 7 ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών υποχρεούνται ανά τρία (3) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε
κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε
κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν.».

Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων άρθρου 65 ν.4530/2018 αρχίζει πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 30/08/2018.

Το υπουργείο μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο και καθόρισε την διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων των οδηγών που αναθεωρούν το δίπλωμα τους και είναι πάνω από 74 ετών ως εξής:

  1. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα καταθέσει για την αναθεώρηση της κατηγορίας της άδειας οδήγησης θα καταθέσει και 1 επιπλέον φωτογραφία και ένα παράβολο πρακτικών εξετάσεων για την έκδοση ΔΕΕ (Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης).
  2. Η υπηρεσία προγραμματίζει τον ενδιαφερόμενο για πρακτική εξέταση.
  3. Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζετε για πρακτική εξέταση με δικό του αυτοκίνητο που θα έχει: Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας.
  4. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
  5. Αφού επιτύχει στις πρακτικές εξετάσεις θα ανανεώνετε η άδεια οδήγησης στην αντίστοιχη κατηγορία.

Η νέα απόφαση