Σε τροπολογία με αριθμό 1772/38 3.10.2018 που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» ρυθμίστηκαν θέματα για τις άδειες οδήγησης που αφορούν:

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι δεν απαγορεύεται η οδήγηση και κατά την εξέταση των οδηγών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση πραγματοποιήθηκε για να καλυφθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει λήξει η άδεια οδήγησης και ο πολίτης θέλει να ανανεώσει ή να επεκτείνει την άδεια οδήγησης με πρακτικές εξετάσεις (περίπτωση ανανέωσης 74 ετών και άνω, περίπτωση ανανέωσης κατόχων άδειας οδήγησης D κατηγορίας άνω των 55 και περίπτωση επέκτασης άδειας οδήγησης ενώ έχει λήξει) και τροποποιείτε ο Κ.Ο.Κ. ως εξής:

1. Αντικαθίσταται η περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως ισχύει, ως εξής:

« α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειμένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για τον σκοπό αυτό.»

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της

Η τροποποίηση αυτή εισήχθηκε για να λύσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την μη ανανέωση των αδειών οδήγησης σε χρόνο προγενέστερο των δύο μηνών από την λήξη τους. Οι κατά τόπους διευθύνσεις μεταφορών αρνούνταν την ανανέωση αδειών οδήγησης σε χρόνο προγενέστερο των δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης και τροποποιεί το πδ.51/2012 ως εξής:

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (ΑΊ01) η φράση «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:.»

Με την τρίτη τροποποίηση δίνεται λύση ως προς τον χρόνο για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης 74 ετών και άνω

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι άδειες οδήγησης κατόχων, που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό τέταρτο (74°) έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας (για πρώτη φορά) προσόντων και συμπεριφοράς, σύμφωνα με το π.δ. 51/2012 (Α’ 101). Η ημερομηνία προγραμματισμού δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που κατατέθηκε η αίτηση.

Αφού δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης το drivenews θα δημοσιεύσει κωδικοποιημένες τις παραπάνω αποφάσεις

Η τροπολογία