Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει διευκρινίσεις για την ορθή τήρηση του μητρώου θεωρητικών μαθημάτων  στα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Συγκεκριμένα αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα
Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

ΣΧΕΤ:

α) Το π.δ.208/2002 (Α΄194) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Η υ.α.60864/6794/2003 (Β΄1569)
γ) Η υπ. αρίθμ. πρωτ. 75128/8385/11-12-2003 εγκύκλιος.
δ) To υπ. αρίθμ. πρωτ. 494072/96515/4-10-2018, έγγραφό της Διεύθυνσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων από Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όπου ζητούνται μεταξύ άλλων διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των Προγραμμάτων Θεωρητικής Εκπαίδευσης και του Βιβλίου Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής Εκπαίδευσης, από τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το εδάφιο β, της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του (α) σχετικού, σε συνδυασμό με τα (β) και (γ) σχετικά, το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης μπορεί να
αφορά και μεγαλύτερη της εβδομάδας χρονική περίοδο (όπως, μηνιαίο, εξαμηνιαίο, ετήσιο)
και πρέπει να είναι αναρτημένο σε εμφανή θέση στο χώρο υποδοχής του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή
της Σχολής Οδηγών. Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης πρέπει
να είναι αναλυτικό, να περιλαμβάνει δηλαδή την ημερομηνία και ώρα διδασκαλίας κατά
μάθημα και να αναφέρει για κάθε μάθημα και ώρα διδασκαλίας τον διδάσκοντα. Η ύλη που
διδάσκεται αναφέρεται στο άρθρο 19 της υ.α.50984/7947/2013 (Β’3056) και στο
Παράρτημα 5 του (α) σχετικού.

Το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών &
Επικοινωνιών την τελευταία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη
εφαρμογής του.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης του Προγράμματος Θεωρητικής
Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του (β) σχετικού.
Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποστέλλεται από τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
αναλυτικό Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών &
Επικοινωνιών, εξυπακούεται ότι δεν υφίσταται για τη συγκεκριμένη ημερομηνία
Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης οπότε δεν επιτρέπεται κανένας μαθητής να
παρακολουθήσει Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης αλλά ούτε και να συμπληρώνεται
το Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής Εκπαίδευσης.
2. Σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του (α) σχετικού σε
συνδυασμό με τα (β) και (γ) σχετικά, στο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής
Εκπαίδευσης καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο,
πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος, η
συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα.
3. Στην περίπτωση που έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αναλυτικό
Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης και δεν παρουσιαστεί είτε κάποιος από τους
μαθητές/τριες είτε κανένας μαθητής/τρια, αναγράφεται τότε υποχρεωτικά στο Βιβλίο
Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής Εκπαίδευσης είτε ως απών/απούσα είτε ουδείς μαθητής,
κατά περίπτωση.
4. Σε περίπτωση διόρθωσης στην καταχώρηση του βιβλίου αυτό πραγματοποιείται μόνο με
στυλό και μονογραφή δίπλα από τον υπεύθυνο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και ποτέ με διορθωτικό
υλικό.

Η εγκύκλιος