Δημοσιεύτηκε η με αριθμό 48461/4454/2018 (Β’ 4874) κοινή υπουργική απόφαση που τροποποιεί το πδ 51/2012.

Το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4874 Β’/01-11-2018 δημοσιεύτηκε η µε αριθμό  48461/4454/2018 κοινή υπουργική απόφαση µε θέμα «Τροποποίηση των Παραρτημάτων του ̟πδ 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»», η οποία έλαβε Α.∆.Α. ΩΞ7Ζ465ΧΘΞ-1Γ6.

Με τις διατάξεις της νέας κ.υ.α. επικαιροποιούνται και βελτιώνονται τα Παραρτήματα του άρθρου 21 του ̟.δ. 51/2012, αποκαθιστώντας, παράλληλα, παρατηρηθείσες στρεβλώσεις και προβλήματα.

Ειδικότερα, τα ως άνω Παραρτήματα, τροποποιούνται, κυρίως, ως προς τα ακόλουθα σημεία:

  • ως προς την παροχή δικαιώματος διενέργειας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και σε ιατρούς, οι οποίοι συμμετέχουν ή είναι µέλη ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής, κατόπιν βέβαια συνάψεως της προβλεπόμενης συμβάσεως µε την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  • ως προς την παροχή της δυνατότητας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς της Ομάδας 2, σε περίπτωση κνημιαίου ή χαμηλότερου ακρωτηριασμού ενός κάτω άκρου, µε την προϋπόθεση τοποθέτησης πρόσθετου τεχνητού µέλους και εφόσον το άλλο κάτω άκρο είναι υγιές, σε όχημα µε αυτόματη επιλογή της σχέσης μετάδοσης και επιπλέον µε ποδόπληκτρο επιταχυντή στα αριστερά σε περίπτωση κνημιαίου ή χαμηλότερου ακρωτηριασμού του δεξιού κάτω άκρου, προκειμένου να αντισταθμίζεται το κινητικό έλλειμμα ούτως ώστε το όχημα να οδηγείται µε ασφάλεια, ύστερα από απόφαση του ορθοπεδικού ή του οργάνου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.
  • ως προς την αύξηση της χρονικής διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας ή ανανεωμένης άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις Ηµιπάρεσης ή Ηµιπληγίας λόγω συγγενών διαταραχών (̟π.χ. εγκεφαλική παράλυση) από δύο (2) σε πέντε (5) χρόνια.
  • ως προς την προσθήκη της ειδικότητας του «νεφρολόγου» στις συναφείς ειδικότητες του παθολόγου, οι οποίες δύνανται να διενεργούν ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
  • ως προς την αντικατάσταση της λέξης «κωφάλαλος» µε τον επίσημο επιστημονικά τεκμηριωμένο όρο «κωφός».
  • ως προς την αποκατάσταση της στρέβλωσης, η οποία συνίστατο στο γεγονός ότι, αναφορικά µε την περίπτωση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, στο ̟.δ. 51/2012 γινόταν αναφορά σε γνωμάτευση διαβητολόγου ιατρού, ενώ, η έννοια του διαβητολόγου στην Ελλάδα, την παρούσα χρονική στιγμή, υφίσταται µόνο ως μετεκπαίδευση ̟ου δύνανται να κάνουν ιατροί του κρατικού τομέα μετά από διετή εργασία σε αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα. Με τις νέες διατάξεις διευθετείται το ζήτημα αυτό, καθόσον, ως αρμόδιος ιατρός για τη σχετική γνωμάτευση, ορίζεται ο ενδοκρινολόγος ή παθολόγος ή γενικός ιατρός µε μετεκπαίδευση στον σακχαρώδη διαβήτη.
  • ως προς τη διόρθωση του εθνικού κωδικού αριθμού «20.01. Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη» στο ορθό «20.01. Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο πέδησης». Ο ανωτέρω κωδικός είχε μεταφραστεί εκ παραδρομής λανθασμένα κατά τη μετάφραση του αγγλικού κειμένου της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/653 και στη συνέχεια  ο λανθασμένος κωδικός, ως υπήρχε στο ελληνικό κείμενο της Οδηγίας, είχε συμπεριληφθεί στην τροποποίηση του 51/2012.
  • ως προς την αντικατάσταση των Υποδειγμάτων του Ενιαίου Εντύπου Ενημέρωσης και των Πιστοποιητικών Υγείας του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ, λόγω προσθήκης νέου πεδίου προς συμπλήρωση, περί άδειας οδήγησης, στο σύνολο των ως άνω Υποδειγμάτων
  • απάλειψης της ειδικής διαγνωστικής έκθεσης περί μαθησιακής δυσκολίας από τα δικαιολογητικά του Υποδείγματος Πιστοποιητικού Υγείας, το οποίο συμπληρώνεται από τον διενεργήσαντα την ιατρική εξέταση ιατρό, πλην οφθαλμιάτρου.

Η απόφαση