Στην Πάτρα σε μπαράζ ελέγχων από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, σε σχολές οδηγών ζητούταν από τους ιδιοκτήτες τον τιμοκατάλογο και ιδιωτικά συμφωνητικά με πελάτες υποψήφιους οδηγούς.

Με ηλεκτρονική επιστολή συναδέλφου εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από την Πάτρα μας ανέφερε τα παρακάτω:

“Αξιότιμοι κύριοι χαίρετε,

με αφορμή μπαράζ ελέγχων από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. σε σχολές οδηγών , ΚΕΘΕΥΟ σχολές ΠΕΙ  στην Πάτρα, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και τις διάφορες γνώμες που ακούγονται τόσο από τον λογιστή του καθενός όσο και από ερωτήσεις  – απαντήσεις από υπαλλήλους των ΔΟΥ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος παρακαλούμε θερμότατα η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ    μας να στείλει μία επιστολή- έγγραφο προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ όπου να μας απαντάνε στα κάτωθι ερωτήματα:

1) ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, τα ΚΕΘΕΥΟ και οι ΣΧΟΛΕΣ ΠΕΙ πρέπει να έχουν  στα γράφειά τους ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ και βάσει ποιού νόμου

2 )ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, τα ΚΕΘΕΥΟ και οι ΣΧΟΛΕΣ ΠΕΙ πρέπει να συντάσσουν ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ με κάθε υποψήφιο οδηγό, πελάτης τους κι αν ναι βάσει ποιού νόμου;;

Είναι επιτακτική ανάγκη να φύγει μία τέτοια επιστολή από την Ομοσπονδία ζητώντας  να έχουμε άμεσα απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο για το ποιά εντέλλει έγγραφα κ.λ.π. προβλέπει ο νόμος να έχουμε ώστε να είμαστε νόμιμοι ,διασφαλισμένοι κατοχυρωμένοι, ενημερωμένοι και προστατευμένοι από τυχόν πρόστιμα .

Αναμένοντας και τη δική σας συνδρομή .

Απάντηση

1. Η ανάρτηση τιμοκαταλόγου ανώτατων τιμών αφορά όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και απορρέει από την παράγραφο 1 του άρθρου 78 της αγορανομική διάταξης 7/2009 που αναφέρει:

“Άρθρο 78
Τήρηση πινακίδων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. ρυθμίσεις

1. Οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, όπως καθαριστήρια, σιδερωτήρια, κουρεία, κομμωτήρια, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, φωτοτυποδακτυλογραφικές εργασίες, συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, ανελκυστήρων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών γενικά, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π., να
αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως αναγράφουν στα τιμολόγια ή αποδείξεις (πλην αποδείξεων ταμειακών μηχανών), που εκδίδουν στους πελάτες τους, ξεχωριστά και λεπτομερώς κάθε μία παρεχόμενη υπηρεσία με την αντίστοιχη αμοιβή που εισπράττουν.”

2. Στο εγχειρίδιο-ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα που εκδίδει η ΑΑΔΕ στην ενότητα για “ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ” και στην παράγραφο 23 αναφέρει:

23. Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας (π.χ. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης);

Στη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται στον χρόνο, που,με βάση την ειδικότερη συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, ολοκληρώνεται η παρεχόμενη υπηρεσία (ανά μήνα, ανά τρίμηνο,κ.λπ.) ή εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη συμφωνία, κατά τον χρόνο που «ολοκληρώνεται» αυτή, οπότε και καθίσταται απαιτητό το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Επίσης, σε περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή για μη προσφερθείσα υπηρεσία δεν γεννάται υποχρέωση έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών, για δε την τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «απόδειξη είσπραξης» και στη συνέχεια εκδίδεται η απόδειξη λιανικών συναλλαγών.

Το άρθρο 13 του ν. 4308/2014 για το ίδιο θέμα αναφέρει

Άρθρο 13

Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η παράδοση.

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.

Από τα παραπάνω δεν προκύπτει ότι χρειάζεται συμφωνητικό για τους πελάτες της σχολής οδηγών εκτός αν άλλη διάταξη το ορίζει και την οποία δεν γνωρίζουμε.

Από την ομάδα drivenews