ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το σύστημα κινητικότητας που διαθέτουμε υφίσταται βαθιές αλλαγές για να γίνει πιο ψηφιακό, πιο ασφαλές και πιο καθαρό. Η περαιτέρω αυτοματοποίηση των οχημάτων σε όλους τους τρόπους μεταφορών, ιδίως σε σχέση με τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οδικά οχήματα, σε συνδυασμό με την εξέλιξη στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών, την αύξηση της ασφάλειας για όλους τους χρήστες και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών. Την ίδια στιγμή, προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών, αλλά και πέραν αυτού. Η αυτοματοποιημένη κινητικότητα, όταν θα γίνει διαθέσιμη σε μεγάλη κλίμακα και σε καθημερινή βάση, αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία μας αναφορικά με καινοτόμες υπηρεσίες κινητικότητας σε πόλεις και αγροτικές περιοχές, με περισσότερο ευέλικτες δημόσιες μεταφορές και με καλύτερα προσαρμοσμένες λύσεις για όλους τους πολίτες.

Ενώ η τεχνολογική πρόοδος είναι ταχεία και επιδιώκεται εντατικά διεθνώς, παραμένουν σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των αυτοματοποιημένων οχημάτων και των σχετικών υπηρεσιών κινητικότητας, όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα οχημάτων και υποδομών, τη χρήση, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων, τις ευθύνες στη λειτουργία των οχημάτων, ζητήματα αστικής ευθύνης, θέματα δεοντολογίας και κοινωνιακής αποδοχής, καθώς και τη συνύπαρξη των αυτοματοποιημένων οχημάτων με τα ελεγχόμενα από τον άνθρωπο.

Όσον αφορά τις συνδεδεμένες και τις αυτοματοποιημένες οδικές μεταφορές, διάφορες πρωτοβουλίες των κρατών μελών, της βιομηχανίας και της Επιτροπής επεξεργάζονται ήδη σημαντικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα, μεταξύ των οποίων ζητήματα που αφορούν τόσο τα οχήματα (ιδίως στο πλαίσιο της έκθεσης GEAR 2030), όσο και τις υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών (ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών C-ITS). Μετά τη Δήλωση του Άμστερνταμ, του 2016, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης, συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου για την αυτόνομη οδήγηση. Τον Μάρτιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών πρότεινε, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου ώστε να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, και ένα πλαίσιο κανόνων περί ευθύνης στη χρήση των συνδεδεμένων μεταφορών, καθώς και να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα.

Με την ανακοίνωση για τη στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα στο μέλλον, με την οποία σχετίζεται η παρούσα έκθεση, η Επιτροπή σκιαγραφεί το ευρωπαϊκό θεματολόγιο, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού οράματος για τον καθορισμό των υποστηρικτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση βασικών τεχνολογιών, υπηρεσιών και υποδομών που σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με την αυτόνομη οδήγηση στο οδικό δίκτυο. Οι προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες συμπεριλαμβάνουν συνεισφορές της αυτοματοποιημένης κινητικότητας στο σχέδιο για μηδενικές απώλειες από τροχαία (Vision Zero) μέχρι το έτος 2050, την υποστήριξη της ανάπτυξης υποδομών μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», δοκιμές 5G και νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ασφαλή υλοποίηση της αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις της οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και του κανονισμού ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση σημαντικών παραμέτρων ασφάλειας που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη οδήγηση στη νομοθεσία της ΕΕ.

Η γνώμη του εισηγητή

Το συνδεδεμένο και αυτοματοποιημένο όχημα ηγείται των εξελίξεων στην αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Τα επιβατικά οχήματα με λειτουργίες αυτοματοποιημένης οδήγησης πέραν του τρέχοντος επιπέδου 3 αναμένεται να εισαχθούν στις ευρωπαϊκές οδικές μεταφορές πολύ σύντομα, από το 2020 και μετά, και οι τεχνολογίες θα εξελιχθούν περαιτέρω και θα επεκταθούν σε όλα τα είδη των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οχημάτων και των φορτηγών. Κατά συνέπεια είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν, αλλά και να ενταθούν όλες οι σχετικές προσπάθειες σε κάθε επίπεδο: ρυθμιστικό πλαίσιο, έρευνα και καινοτομία, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και ανάπτυξη οχημάτων, και οδικές και επικοινωνιακές υποδομές. Είναι κεντρικής σημασίας για την Ευρώπη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή του τομέα αυτού, προκειμένου να δρέψει καρπούς στον τομέα των αυτοματοποιημένων οδικών μεταφορών και να ανταγωνιστεί με επιτυχία τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται εκτός Ευρώπης, στις ΗΠΑ, την Κίνα ή την Ιαπωνία. Ο εισηγητής προτείνει, ειδικότερα, να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, τη χρήση των δεδομένων επί των οχημάτων και των διαδρομών, και την κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, οι προσπάθειες τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της ΟΕΕ/ΗΕ και της σύμβασης της Βιέννης, χρειάζεται να συντονιστούν περαιτέρω και να βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα των οχημάτων διασυνοριακά. Με βάση την αυξανόμενη εμπειρία με τα αυτοματοποιημένα οχήματα του επιπέδου 3, οι ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν καινούργια φαινόμενα όπως είναι ο εφησυχασμός του οδηγού. Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης διαδραματίζουν διαρκώς αυξανόμενο ρόλο, καθίσταται επείγουσα η διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών σε ζητήματα δεοντολογίας για τα ανάλογα συστήματα στα αυτόνομα οχήματα.

Επιπλέον της οδικής μεταφοράς, γίνονται όλο και πιο εμφανείς οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα αυτοματοποιημένα οχήματα στον τομέα της εφοδιαστικής, στις δημόσιες μεταφορές και επίσης σε άλλους τρόπους μεταφορών, δηλαδή στα αυτόνομα σκάφη στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, στους δρόνους που μεταφέρουν εμπορεύματα (ακόμα και στα εναέρια ταξί), καθώς και στα αυτοματοποιημένα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα, όπως στις αστικές δημόσιες μεταφορές. Οι τομείς αυτοί, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές, η άποψη του εισηγητή είναι ότι οι λεπτομερείς κανόνες για αυτοματοποιημένα αεροσκάφη και η ασφαλής ενσωμάτωσή τους στον εναέριο χώρο θα πρέπει να παρουσιαστεί χωρίς καθυστέρηση, έχοντας ως βάση, για παράδειγμα, το σχέδιο στρατηγικής U-Space του Ιουνίου του 2017, και τον νέο κανονισμό EASA.

Όσον αφορά τις πλωτές μεταφορές, όπου τα αυτόνομα πλοία μπορούν να μειώσουν τα ατυχήματα τα οποία οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος, η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί προορατικά ενθαρρύνοντας τη χρήση των αυτόνομων πλοίων και αναπτύσσοντας μια κοινή προσέγγιση για την αυτοματοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε συνδυασμό με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα.

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο εισηγητής υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα συστήματα καινοτόμου αυτοματοποιημένης δημόσιας μεταφοράς, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικής κινητικότητας και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και ζητεί τη λήψη μέτρων για την προώθηση και την υποστήριξη έργων που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.

Με το μέλλον της κινητικότητας να μετακινείται προς την αυτοματοποίηση, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε βασικές αυτόνομες τεχνολογίες και επιστημονική γνώση, μέσα από πρωτοβουλίες που προωθούν την έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα, με την υποστήριξη, για παράδειγμα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα εν δυνάμει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των αυτόνομων/χωρίς οδηγό μεταφορών χρήζουν περισσότερων ερευνητικών προσπαθειών, όσον αφορά τις κοινωνιακές επιπτώσεις.

Τέλος, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι οποιαδήποτε προσέγγιση πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την αυτόνομη κινητικότητα χρειάζεται να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες αλλαγές στα μοντέλα απασχόλησης και η ζήτηση για νέες δεξιότητες στην κατασκευή και χρήση οχημάτων.

Η Πρόταση για αυτόνομη οδήγηση