Τη χορήγηση από 9-1-2019 μέχρι και 8-2-2019 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2019 στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2018 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο ΕΔΥΜ για το 2019, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2019, πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. Φ439/οικ.85191/2990/1-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια ΕΔΥΜ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων μεταφορέων και την μοριοδότηση, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων ΕΔΥΜ (9-1-2019).

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα.

Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται εκτός των άλλων την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας ΕΔΥΜ κατά τα επόμενα έτη.

Για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε τρίτες χώρες, δίνεται η δυνατότητα σε μεταφορείς χωρών που είναι ενταγμένες στην ΕΔΥΜ να διενεργούν μεταφορές βάσει αυτής. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός κρατών μελών της ΕΔΥΜ.

Κ-Μ ΤΗΣ ΕΔΥΜ : Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν,Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία,Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Δανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, FYROM, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Αγγλία.

Η διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με ΑΔΕΙΑ ΕΔΥΜ, προϋποθέτει την ύπαρξη επί του ΦΔΧ αυτοκινήτου κατά την διάρκεια του ταξιδιού εντύπου της ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜ και του ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, τα οποία να έχουν χορηγηθεί στον ίδιο μεταφορέα, ώστε να επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ανάλογα από τον μεταφορέα.

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ παρέχουν το δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών :

  • από την Ελλάδα προς τα άλλα Κ-Μ της ΕΔΥΜ και αντίστροφα
  • διαμέσου Κ-Μ της ΕΔΥΜ (transit)
  • από οποιοδήποτε Κ-Μ της ΕΔΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και αντίστροφα

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ

  • δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην επικράτεια των ΚΜ της ΕΔΥΜ, δηλαδή μεταφορών στις οποίες τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται μέσα στο ίδιο ΚΜ
  • είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου μεταφορέα), αμεταβίβαστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα οχήματα της μεταφορικής επιχείρησης με διαδοχικό τρόπο

Πίνακας δικαιούχων

Εγχειρίδιο ΕΔΥΜ