Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει την λύση και κατεύθυνση για το ασφαλιστικό προϊόν που προβλέπει η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν.4599/2019.

Θα πρέπει να κάνουμε απλά μικτή ασφάλεια στα εκπαιδευτικά οχήματα, και προσθήκη όρου, επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

Δεν είναι πυρηνική φυσική ασφάλεια είναι.

Ας δούμε τι άλλη πρόφαση θα ανακαλύψουν για να μην πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών. Μην  ξεχνάτε ότι πέντε (5) μήνες αποχή έκαναν οι εξεταστές.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

“Αναφορικά με τη νεοθεσπισθείσα ρύθμιση της παρ. 10 του άρθρου 4 του νόμου, μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το αρμόδιο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα [Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)] ,για το μεταβατικό στάδιο των δώδεκα (12) πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παρέχουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

1. Οι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος.

2. Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται με τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.

3. Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος – επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων.

Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης.”

Ας δούμε πως θα λειτουργήσουν οι εμπλεκόμενοι.

Η εγκύκλιος για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια