Με νέα εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Επιβεβαιώνοντας το Drivenews.gr φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία για τη μη διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων.

Ακολουθεί η εγκύκλιος, η επιστολή των ασφαλιστικών εταιριών και πίνακας ασφαλιστικών εταιριών και ημερομηνίες που θα εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η εγκύκλιος

Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4599/2019 (Α’ 40) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
Σχετ. :

α. Ο ν. 4599/2019 (A’ 40/04-03-2019)
β. Το από 09-04-2019 e-mail της Ε.Α.Ε.Ε. με θέμα «Ασφάλιση εκπαιδευτικών οχημάτων» γ. H με αριθμό πρωτ. Α3/ου<. 25125/2663/01-04-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΩΚΩΛ465ΧΘΞ- ΥΔ3) του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών

Με την ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο ενημερωθήκατε για την έγγραφη δέσμευση των ασφαλιστικών εταιρειών – μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (E.A.E.E.) για την παροχή ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων στα οχήματα των Σχολών Οδηγών, για το μεταβατικό στάδιο των δώδεκα (12) πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4599/2019 (Α’40).

Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας, το ανωτέρω β’ σχετικό e-mail και τον συνημμένο σε αυτό πίνακα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών εταιριών – μελών της Ε.Α.Ε.Ε., που η Ε.Α.Ε.Ε. έχει λάβει, στις οποίες εμφαίνεται τόσο ο χρόνος κυκλοφορίας των νέων ασφαλιστικών καλύψεων που περιγράφονται στην ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο, όσο και το είδος των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα καλύπτονται.

Με βάση τα παραπάνω, αίρεται η όποια αμφιβολία περί δήθεν αδυναμίας δημιουργίας ασφαλιστικού προϊόντος από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή των ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων στα εκπαιδευτικά οχήματα που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019(Α’40).

Ως εκ τούτου, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς καθώς δεν ευσταθεί αιτιολόγηση για τη μη διενέργειά τους τόσο από την πλευρά των Σχολών Οδηγών/Εκπαιδευτών όσο και από την πλευρά των αρμόδιων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Πρ/μενοι των Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας να μας ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dok@yme.gov.gr), εντός της επόμενης εβδομάδας, για το πρόγραμμα διεξαγωγής των προγραμματισθεισών δοκιμασιών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Η επιστολή των ασφαλιστικών εταιριών

Κ ύ ρ ι ο

Αθανάσιο Βούρδα

Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αξιότιμε κύριε Γ ενικέ,

Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης που είχαμε στα γραφεία σας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Σχολών Οδήγησης, και μετά από σχετικό αίτημα που αποστείλαμε στις εταιρίες μέλη μας, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας Πίνακα (συν.1) με τις απαντήσεις των εταιριών μελών που έχουμε λάβει μέχρι αυτή τη στιγμή, στις οποίες εμφαίνεται τόσο ο χρόνος κυκλοφορίας των νέων ασφαλιστικών καλύψεων που περιγράφονται στην από 28.3.2019 επιστολή της Ε.Α.Ε.Ε. προς εσάς, όσο και το είδος των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα καλύπτονται.

Θα θέλαμε επιπλέον να σημειώσετε ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες μέλη μας ενημέρωσαν ότι στην παρούσα φάση εξετάζουν το σχεδιασμό των νέων αυτών ασφαλιστικών καλύψεων.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο συνημμένο Πίνακα δεν περιλαμβάνονται, όπως είναι ευνόητο, ασφαλιστικές εταιρίες που δεν είναι μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., οι οποίες ενδεχομένως επιθυμούν να προσφέρουν (ή ήδη προσφέρουν) αντίστοιχα ασφαλιστικά προϊόντα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ

Νομικός Σύμβουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Ν.4599/2019  9/4/2019

ΕΤΑΙΡΙΑ Προτίθεται η εταιρία να διαμορφώσει και να προσφέρει το νέο ασφαλιστικό προϊόν ; Το ασφαλιστικό προϊόν θα καλύπτει
Ε.Ι.Χ. ΜΟΤΟ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
AIG Ναι, από 6/5/2019 Ναι Όχι Όχι
ERGO Ναι, από 1/5/2019 Ναι Ναι, αστική ευθύνη Όχι, λοιπές καλύψεις Ναι
INTERLIFE Ναι, εντός Μαΐου 2019 Ναι Υπό εξέταση Υπό εξέταση
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ναι, κατά τα τέλη Απριλίου 2019 Ναι Ναι Όχι
PERSONAL INSURANCE Όχι άμεσα (αλλά από τον 12/2019) Ναι Όχι Όχι
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ναι, από 22/4/2019 Ναι Υπό εξέταση Ναι
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ- ΑΣΦ.ΜΙΝΕΤΤΑ Ναι Ναι (σε 2 εργάσιμες ημέρες από σήμερα) Ναι (αρχές επόμενης εβδομάδας) Ναι (αρχές επόμενης εβδομάδας)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ναι, από 16/4/2019 Ναι Όχι Ναι
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ναι, από 6/5/2019 Ναι Όχι Όχι

 

Η εγκύκλιος