Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο για την παράταση λήξης των ΔΕΕ υποψηφίων οδηγών.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και της
οµαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς
ανά την επικράτεια, δεδοµένης και της συσσώρευσης πολύ µεγάλου αριθµού φακέλων στην πλειονότητα των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, λόγω της µέχρι πρότινος αλλά και της συνεχιζόµενης αδυναµίας διενέργειας δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς, παρατείνεται η ισχύς των ∆ελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης ( ∆.Ε.Ε.) που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ:

  • 1ης Οκτωβρίου και 31ης ∆εκεµβρίου 2015, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019
  • 1ης Ιανουαρίου 2016 και 31ης ∆εκεµβρίου 2016 για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία λήξης τους.

Η εγκύκλιος