Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών που εκδόθηκε στις 22/11/2019 παρέχει διευκρινίσεις για το πρόβλημα της έκδοσης ευφυών καρτών ταχογράφου.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Έως την έναρξη χορήγησης καρτών από τον ανάδοχο που θα αναλάβει την υπηρεσία παραγωγής καρτών ευφυούς ταχογράφου στο πλαίσιο της διακήρυξης 1/2019/5-3-3019 (ΑΔΑ ΩΛΓΚ465ΧΘΞΕΓΨ), η Εθνική Αρχή Έκδοσης Καρτών χορηγεί κάρτες ευφυούς ταχογράφου σε οδηγούς και συνεργεία, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την Ελλάδα από την Πολωνική Αρχή Έκδοσης Καρτών, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κρατών μελών που προβλέπεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014.

Η αμοιβαία συνδρομή στην έκδοση καρτών ευφυούς ταχογράφου αποτελεί προσωρινό μέτρο, που διαρκεί μόνο για το χρονικό διάστημα που δεν είναι τεχνικά εφικτή η έκδοση καρτών από την Εθνική Αρχή και υλοποιείται με τους όρους που έθεσε στα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας αμοιβαίας συνδρομής στην έκδοση καρτών ευφυούς ταχογράφου, εκτός από την Ελλάδα, τα εξής κράτη μέλη:
(α) Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράγει ορισμένο αριθμό καρτών οδηγού για την Ολλανδία
(β) Η Γαλλία έχει παράγει ορισμένο αριθμό καρτών οδηγού για την Ουγγαρία.

3. Η κάρτα οδηγού που εκδίδεται με το σύστημα της αμοιβαίας συνδρομής έχει τον μορφότυπο του κράτους μέλους που την παράγει (εθνικό διακριτικό, γλώσσα περιγραφής πεδίων), αλλά στο πεδίο αριθμ. 4c αναγράφεται η αρχή έκδοσης καρτών του κράτους μέλους που χορηγεί την κάρτα στον οδηγό. Έτσι, για παράδειγμα, η κάρτα οδηγού που χορηγεί προσωρινά η Ελλάδα φέρει το εθνικό διακριτικό «PL», τα πεδία της κάρτας περιγράφονται στα πολωνικά αλλά στο πεδίο 4c αναγράφεται «Greek Card Issuing Authority» (Ελληνική Αρχή Έκδοσης Καρτών – βλ. υπόδειγμα της κάρτας στο παράρτημα). Κατά τα λοιπά, η κάρτα δεν διαφέρει ως προς το κύρος, τις λειτουργίες και τις υποχρεώσεις του κατόχου της από μια κάρτα οδηγού που παράγει και χορηγεί η ίδια εθνική αρχή, και ισχύει έως την λήξη της χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή της όταν ξεκινήσει η χορήγηση καρτών ελληνικής έκδοσης.

Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους, ώστε να αναγνωρίζουν τις κάρτες οδηγού με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά όταν πραγματοποιούν καθ’ οδόν ελέγχους. Οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών παρακαλούνται, όταν χορηγούν κάρτα οδηγού ευφυούς ταχογράφου πολωνικής έκδοσης, να ενημερώνουν για τα ανωτέρω τους δικαιούχους και να τους χορηγούν αντίγραφο της παρούσας, το οποίο μπορούν οι οδηγοί να τηρούν επί του οχήματος για ενημέρωση των αρχών ελέγχου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφ’ όσον απαιτηθεί.