Το Υπουργείο μεταφορών με δύο προσκλήσεις του καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν μεταφορικό έργο στις Διεθνείς Τακτικές Λεωφορειακές Γραμμές:

  • «Αθήνα – Βελιγράδι-Αθήνα»
  • «Αθήνα- Novisand-Αθήνα»,
  • «Αθήνα – Σκόπια-Αθήνα» και
  • «Θεσσαλονίκη- Σκόπια-Θεσσαλονίκη»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στο διάστημα από 09 Δεκεμβρίου 2019 έως 15 Ιανουαρίου 2020.

Η αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Διεύθυνση Μεταφορών –Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών –Τμήμα Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών και κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, στο ισόγειο ή αποστέλλεται Ταχυδρομικά στη
διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669, Παπάγου.

Στην αίτηση (η οποία επισυνάπτεται) να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, (στην περίπτωση εταιρειών και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου). Επίσης να αναγράφεται η συγκεκριμένη γραμμή που αιτείται ο ενδιαφερόμενος καθώς και τα δρομολόγια που επιθυμεί να εξυπηρετήσει.

Η υποβολή των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά, η εξέτασή τους, η χορήγηση των αδειών και στη συνέχεια η εξυπηρέτηση της γραμμής, γίνεται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών με χώρες μη μέλη της Ε.Ε,
σε οδικούς μεταφορείς επιβατών με έδρα την Ελλάδα και την εκτέλεσή τους με τη χρησιμοποίηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν:
α) Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
β) Τουριστικά Γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
γ) Οποιαδήποτε Κοινοπραξία των ανωτέρω προσώπων α) και β).

Δεν είναι αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ατομικώς και ως μέλη κοινοπραξίας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα εξετάζονται μόνον εφόσον συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκριση του αιτήματος.

α) Αντίγραφο ισχύουσας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, Εθνικών και Διεθνών μεταφορών, του αιτούμενου τουριστικού γραφείου
β) Αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Σήματος του αιτούμενου Τουρισμού Γραφείου, που έχει έδρα στην Ελλάδα.
γ) Αντίγραφο Καταστατικού για Νομικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες (και τα έγγραφα εκπροσώπησης).
δ) Πρόγραμμα δρομολογίου όπου εμφαίνονται σαφώς, το ωράριο του δρομολογίου, οι στάσεις και τα σημεία διέλευσης των συνόρων. Για τις στάσεις εντός της Ελληνική Επικράτειας δηλώνονται τα ακριβή σημεία στάσεων ενώ στην αφετηρία θα πρέπει το αιτούμενο γραφείο να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφορείων και να παρέχει
στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτες ανδρών και γυναικών. Προς απόδειξη αυτού του γεγονότος υποβάλλονται, ενδεικτικά, σχετικά συμβόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, θεωρημένα στην τελευταία περίπτωση από την οικεία Δ.Ο.Υ.. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούμενου γραφείου θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: «τα προτεινόμενα σημεία αναχώρησης και ενδιάμεσων στάσεων είναι σύμφωνα με τις σχετικές για τη στάθμευση λεωφορείων, διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 όπως ισχύει, όπως για παράδειγμα εγκεκριμένοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης ή Σ.Ε.Α. επί αυτοκινητοδρόμων η οδών ταχείας
κυκλοφορίας ».
ε) Πρόγραμμα οδήγησης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
στ) Απεικόνιση του δρομολογίου σε χάρτη με σημειωμένα τα σημεία επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών
ζ) κλίμακες των προτεινόμενων κομίστρων

η) Αναλυτικό πίνακα των ιδιόκτητων ή με χρηματοδοτική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, ή μισθωμένων, (απαιτείται σύμβαση μίσθωσης που να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ισχύουσα για όσο χρονικό
διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής ) που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της γραμμής.
θ) Σύμβαση συνεργασίας με ημεδαπό μεταφορέα που έχει έδρα τη Σερβία για την από κοινού εκμετάλλευση της γραμμής,(να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής ).

Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση με 1:1

  1. Η πρόσκληση της γραμμής «Αθήνα – Βελιγράδι-Αθήνα» και «Αθήνα-Novisand-Αθήνα»
  2. Η πρόσκληση της γραμμής «Αθήνα – Σκόπια-Αθήνα» και «Θεσσαλονίκη- Σκόπια-Θεσσαλονίκη»