Το πρόβλημα με τις κάρτες ψηφιακού ταχογράφου οδηγών συνεχίζετε και από τον Αύγουστο για όσους οδηγούς η κάρτα ταχογράφου έχει λήξει δημιουργείτε αμφιβολία αν μπορεί να οδηγεί ή όχι.

Άλλες επιχειρήσεις καταφεύγουν στο να σταματούν τους οδηγούς από την οδήγηση και άλλες τους αφήνουν να οδηγούν και ότι προκύψει.

Ο βασικός υπεύθυνος (υπουργείο μεταφορών) το μόνο που έχει κάνει είναι να εκδώσει μία εγκύκλιο Φ450/οικ.52365/2738 στις 27 Ιουνίου 2019 με την παρέχει οδηγίες προσωρινής ισχύος για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης καρτών οδηγού.

Πως οδηγώ όταν δεν έχω διαθέσιμη κάρτα ψηφιακού ταχογράφου;

Η Κοινωνική Νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών απαρτίζεται από κανονισμούς και οδηγίες, με σημαντικότερες,

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014, αφορά την συσκευή ταχογράφου
 • οδηγία 2006/22/ΕΚ, έλεγχοι καθ’ οδόν
 • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006, αφορά τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το κατευθυντήριο σημείωμα 8 της Κοινωνικής Νομοθεσίας που αφορά “Εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού”.

Το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 προβλέπει ότι, σε περίπτωση που η κάρτα οδηγού έχει

 • φθαρεί,
 • δυσλειτουργεί,
 • έχει απολεσθεί,
 • έχει κλαπεί,

ο οδηγός, εντός επτά ημερολογιακών ημερών, υποβάλλει αίτηση αντικατάστασής της από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του συνήθους τόπου κατοικίας του.

Οι εν λόγω αρχές χορηγούν κάρτα αντικατάστασης εντός οκτώ εργάσιμων ημερών (Η προθεσμία των 8 εργάσιμων ημερών για την παροχή κάρτας αντικατάστασης ισχύει από τις 2 Μαρτίου 2016) από την παραλαβή της σχετικής λεπτομερούς αίτησης.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο οδηγός επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί χωρίς κάρτα οδηγού για μέγιστη περίοδο 15 ημερολογιακών ημερών ή και για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιστρέψει το όχημα στη βάση του, με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός μπορεί να αποδείξει ότι είναι αδύνατον να επιδείξει ή να χρησιμοποιήσει την κάρτα κατά το διάστημα αυτό.

 • Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να συνίστανται σε
 • αστυνομική έκθεση σχετικά με τα κλαπείσα ή απολεσθείσα κάρτα,
 • επίσημη δήλωση στις αρμόδιες αρχές ή επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης αντικατάστασης της κάρτας.

Μολονότι θα ήταν δυνατή παράταση της προθεσμίας των 15 ημερών αν η αίτηση για ανανέωση της κάρτας οδηγού υποβληθεί κατά την εκπνοή της προθεσμίας των επτά ημερολογιακών ημερών και ακολούθως παραδοθεί κάρτα αντικατάστασης από τις αρμόδιες αρχές κατά τη λήξη της προθεσμίας των οκτώ εργάσιμων ημερών, τούτο δεν μεταβάλλει την περίοδο των 15 ημερολογιακών ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί χωρίς κάρτα οδηγού, ή μεγαλύτερης περιόδου, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου το όχημα να επιστρέψει στη βάση του.

Σε οδηγό που επιστρέφει στη βάση της επιχείρησης μεταφορών έπειτα από διαδρομή κατά τη διάρκεια της οποίας η κάρτα οδηγού του/της έχει φθαρεί, παρουσιάζει δυσλειτουργία, έχει απολεσθεί ή κλαπεί, πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί χωρίς κάρτα οδηγού σε πιθανά άλλα ταξίδια, για χρονική περίοδο 15 ημερολογιακών ημερών ή και μεγαλύτερη, αν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να επιστρέψει το όχημα στη βάση του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, μόνον αν ο εν λόγω οδηγός υποβάλλει αίτηση για έκδοση νέας κάρτας στην αρμόδια αρχή εντός της νόμιμης προθεσμίας των επτά ημερολογιακών ημερών, προκειμένου να είναι σε θέση ακολούθως να αποδείξει ότι αναμένει την έκδοση κάρτας αντικατάστασης.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, καθώς και από την ιδέα ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μεταφορών δεν πρέπει να πλήττεται δυσανάλογα, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται επίσης όλες οι λοιπές διασφαλίσεις (όπως εκτυπώματα και χειρόγραφες καταγραφές) που αφορούν ειδικά την οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού.

Ενέργειες για την οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού

Σύμφωνα με τον κανονισμό έχετε ως οδηγός την υποχρέωση στις επόμενες περιπτώσεις να σημειώνετε χειρόγραφα τις ενέργειες:

 • σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ταχογράφου,
 • σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή εσφαλμένης λειτουργίας της κάρτας οδηγού

πρέπει

 • στην αρχή να γίνει μία εκτύπωση από την συσκευή ψηφιακού ταχογράφου και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του οδηγού όπως προβλέπετε
 • πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα οι χρόνοι οδήγησης, ετοιμότητας και άλλοι χρόνοι εργασίας
 • στο τέλος της διαδρομής να γίνει μία εκτύπωση από την συσκευή ψηφιακού ταχογράφου και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του οδηγού όπως προβλέπετε

Από το σεμινάριο του κανονισμού 561 και 165 της Thessdrive.

Περιεχόμενα σεμιναρίου κανονισμού ΕΚ/562/2016, ΕΚ/165/2014 και ορθής χρήσης συσκευής ταχογράφου

 • Ενότητα 1-1: Εισαγωγή στους κανονισμούς 2006/561/ΕΚ (ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών), 2014/165/ΕΚ (συσκευή ταχογράφου) και τις οδηγίες 2002/15/ΕΚ (Για τους εκτελούντες οδικές μεταφορές).
 • Ενότητα 1-2: Κατευθυντήρια σημειώματα (Ανάλυση των οκτώ (8) κατευθυντήριων σημειωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ειδικές περιπτώσεις).
 • Ενότητα 1-3: Λειτουργία συσκευών αναλογικού και ψηφιακού ταχογράφου.
 • Ενότητα 1-4: Καθημερινή χρήση και ρουτίνες, αναλογικού και ψηφιακού ταχογράφου
 • Ενότητα 2-1: Βιβλίο δρομολογίων
 • Ενότητα 2-2: Έλεγχοι, πρόστιμα και κυρώσεις
 • Ενότητα 2-3: Οργάνωση γραφείου κίνησης σε συνδυασμό με το ΕΡΓΑΝΗ και τις συμβάσεις εργασίας
 • Ενότητα 2-4: Αξιολόγηση – ερωτήσεις – επεξήγηση υλικού και εργαλείων που θα διατεθούν