Το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας  των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.

Η προσωρινή απαγόρευση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020

Επιπλέον επισημαίνει ότι στις  «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική  άσκηση.

«Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες».

Οι σχολές οδηγών θα πρέπει να διευκρινίσουν αν ισχύει η παραπάνω απαγόρευση και για τα θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα που διενεργούν