Στις 15/6/2021 κατατέθηκε στην βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο

“Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης”

το οποίο περιέχει σημαντικές διατάξεις για τις σχολές οδηγών που επιγραμματικά είναι:

 • Η αδειοδότηση των σχολών οδηγών και των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα πραγματοποιείτε με γνωστοποίηση, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.)  που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr).
 • Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχουν οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών ως φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου το
  δικαίωμα του πρώτου εδαφίου υφίσταται εφόσον ένα (1) από τα μέλη του ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή και κατέχει επίσης βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών σε ισχύ.
 • Για τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα ισχύει πλέον η αναλογία 2,0 m2/άτομο στρογγυλοποιημένος στη μικρότερη ακεραία μονάδα.
 • Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Οι υφιστάμενες σχολές οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης
  λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εφεξής υπάγονται στο καθεστώς
  γνωστοποίησης οφείλουν, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του παρόντος Κεφαλαίου, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και να υποβάλουν γνωστοποίηση, χωρίς καταβολή παράβολου.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις σχολές Π.Ε.Ι.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.