Το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του δίνει παράταση στην ημερομηνία ανανέωσης πιστοποιητικών ADR οδηγού έως 30 Οκτωβρίου 2021.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Με την Πολυμερή Συμφωνία Μ333 την οποία έχει υπογράψει η χώρα μας, τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης οδηγών ADR, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε από το πληροφοριακό σύστημα των πιστοποιητικών οδηγών ADR, μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών λήγει εντός του Σεπτεμβρίου 2021 (δηλ. μετά την 1 η Σεπτεμβρίου).

Επειδή η διενέργεια εξετάσεων είχε ανασταλεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας, παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα στους κατόχους όλων των παραπάνω πιστοποιητικών να συμμετέχουν και μετά τη λήξη των πιστοποιητικών τους σε εξετάσεις ανανέωσης έως την 30η Οκτωβρίου 2021.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ημερομηνία λήξης που τίθεται στο πιστοποιητικό που εκδίδεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, είναι πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού που ανανεώνεται.

Επιπλέον, επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορικού έργου αποκλειστικά εντός της χώρας με χρήση αυτών των πιστοποιητικών μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021.

Η εγκύκλιος