Μία σημαντική τροπολογία για τις σχολές οδηγών έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόμου “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”

Δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα για τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελματιών οδηγών και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.p1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ασυμβίβαστο της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, εφαρμόζεται καθολικά σε όλους τους υπαλλήλους και το προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους συνταξιούχους αυτών.hqdefault

Η τροπολογία αναφέρει:

Ι.α. Δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Πληροφοριακό Σύστημα για τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελματιών οδηγών και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

β. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελματιών οδηγών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η διοικητική κύρωση της προσωρινής απενεργοποίηση ς των κωδικών πρόσβασης του χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο Πληροφορικό Σύστημα από πέντε (5) έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Οι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με την επιβολή της εν λόγω διοικητικής κύρωσης, καθορίζονται ομοίως με υπουργική απόφαση.

2.α. Επανακαθορίζονται τα ασυμβίβαστα για την άσκηση του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, στην περίπτωση των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα καθώς και των συνταξιούχων αυτών.

Όλη η τροπολογία