Με τον Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄148/08-08-2016) τροποποιήθηκε το παράρτημα ΙΙΙ του πδ 51/2012 που αφορά τις ιατρικές εξετάσεις για την άδεια οδήγησης.

Η ισχύς αυτών των αλλαγών ισχύουν από 9/11/2016 και παρακάτω σας παραθέτουμε τις αλλαγές που θα ισχύσουν όπως τις έχουμε αλιεύσει από το ΦΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαβάσετε τις αλλαγές και να μην αρκεστείτε στα παρακάτω γραφόμενα που αποτελούν απόψεις που δεν υποκαθιστούν το προεδρικό διάταγμα.

Επερχόμενες αλλαγές

  • Καταργείτε η παράταση των 6 μηνών στην λήξη της άδειας οδήγησης, για τις ανανεώσεις των αδειών οδήγησης για τις περιπτώσεις που συμπλήρωναν το 80ο έτος της ηλικίας τους.

(Η αλλαγή έγινε με την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου , του άρθρου 5 του πδ 51/2012, που καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄148/08-08-2016)

  • Αλλάζουν οι ποινές για χορήγηση πλαστής ιατρικής βεβαίωσης που τιμωρείτε πλέον με το άρθρο 216 ποινικού κώδικα

(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 17 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄148/08-08-2016)

  • Αλλαγή ποινών για χορήγησης ψευδούς ιατρικής βεβαίωσης που τιμωρείτε πλέον με το άρθρο 17 ποινικού κώδικα αλλά και με οριστική καταγγελία σύμβασης με την υπηρεσία μεταφορών.

(Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄148/08-08-2016)

  • Όλες οι ιατρικές εξετάσεις από ιδιώτες ιατρούς νοσοκομεία ή κέντρα υγείας.

Οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

(Παράγραφος 1 ενότητα1.1 παραρτήματος ΙΙΙ πδ 51/2012)

  • Καταργούνται οι δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές .

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο που απαιτείται γνωμάτευση ειδικού γιατρού, παραπέμπεται σε γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας

(Παράγραφος 3 ενότητα 1.1 παραρτήματος ΙΙΙ πδ 51/2012)

  • Αλλαγή στην πιστοποίηση δυσλεξίας.

Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, ο οποίος παρουσιάζει μαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), κατά την εξέτασή του προσκομίζει πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία, η οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυμά ή Κρατικό. Νοσοκομείο ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο. Στο πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ειδικής γνωμάτευσης και τα στοιχεία του κρατικού φορέα ή του γιατρού που την έχει εκδώσει.

(Παράγραφος 4 ενότητα 1.1 παραρτήματος ΙΙΙ πδ 51/2012)

Άρση περιορισμού λόγω ιατρικών δεδομένων

Προκειμένου για την ανανέωση άδειας οδήγησης, καθώς και για την άρση κάθε είδους περιορισμού λόγω ιατρικών δεδομένων, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης υποβάλλεται σε νέα ιατρική εξέταση και υποχρεωτικά από ειδικότητα γιατρού/ών που έχει/ουν επιβάλλει οποιοδήποτε περιορισμό.

(Παράγραφος 4, εδάφιο 1 ενότητα 3 παραρτήματος ΙΙΙ πδ 51/2012)

Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά από την ειδικότητα ιατρού που του έβαλε περιορισμό. Άρα θα πρέπει πριν την αίτηση για άρση των περιορισμών να λάβει πληροφορίες από τον φάκελο του.

π.χ. Υποψήφιος όταν έκανε αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης φορούσε γυαλιά και η άδεια οδήγησης του εκδόθηκε με κωδικό 01.06 (Γυαλιά ή φακοί επαφής).

Στην συνέχεια με επέμβαση laser απάλειψε το πρόβλημα.

Για να άρει τον κωδικό περιορισμού 01.06 αρκεί μία ιατρική βεβαίωση οφθαλμίατρου συμβεβλημένου με την διεύθυνση μεταφορών περιοχής κατοικίας του η από Νοσοκομείο ή από Κέντρο Υγείας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και ένα παράβολο εκτύπωσης 30 € (για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης) για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης χωρίς περιορισμό.

  • Προσοχή σε αυτούς που την προηγούμενη ανανέωση της άδειας οδήγησης την πραγματοποίησαν με Δ.Ι.Ε. (Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή) και δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών.

Ειδικά οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα ετών και έχουν εξεταστεί από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) στο παρελθόν, για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, η ιατρική εξέταση, την πρώτη φορά μετά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, πραγματοποιείται από γιατρούς των ειδικοτήτων που συγκροτούσαν τη Δ.Ι.Ε. από την οποία είχαν εξεταστεί.

(Παράγραφος 4, εδάφιο 2 ενότητα 3 παραρτήματος ΙΙΙ πδ 51/2012)

Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τόσα ιατρικά πιστοποιητικά αντίστοιχων ειδικοτήτων όσων ο αριθμός και οι ειδικότητες της επιτροπής ΔΙΕ που εξετάστηκε τελευταία φορά. Άρα θα πρέπει πριν την ανανέωση να λάβει πληροφορίες από την Υπηρεσία μεταφορών που κατέθεσε την τελευταία ανανέωση ή την έκδοση της άδειας οδήγησης.

  • Ιατρική εξέταση για ανανέωση ατόμων που έχουν υπερβεί τα 80 έτη.

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά άδεια οδήγησης και απαιτεί ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από γιατρό ειδικότητας:

α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων τ

β) Οφθαλμιάτρου, καθώς και υποχρεωτικα

γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους και τους βαρήκοους ή κωφάλαλους) και

δ) Νευρολόγου ή Νευροψυχίατρου ή Ψυχίατρου (για όσους έχουν υπερβεί τό ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).

Άρα οι άνω των 80 για να αναθεωρήσουν την άδεια οδήγησης θα προσκομίσουν 4 ιατρικά πιστοποιητικά (παθολόγος, οφθαλμίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Νευρολόγος)

(Παράγραφος 4, εδάφιο α,β,γ,δ ενότητα 1.1 παραρτήματος ΙΙΙ πδ 51/2012)

(Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 ΦΕΚ Α΄ 248/08-08-2016)

Ερωτήματα – παραλείψεις κλπ

Τι θα γίνει με το παράβολο των 20 € αυτών που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για ΔΙΕ αλλά δεν έχουν περάσει ακόμη επιτροπή;

Αν κάποιος χρειάζεται ιατρική βεβαίωση άλλης ειδικότητας (εκτός παθολόγου, οφθαλμίατρου) θα πρέπει να φέρει ιατρική γνωμάτευση από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας προφανώς με αμοιβή 10 € και από ιατρό που είναι συμβεβλημένος με την υπηρεσία μεταφορών ή από νοσοκομειακό ίδρυμα ή κέντρο υγείας, ή μπορεί και από ιδιώτη ιατρό.

Για κάθε ιατρική βεβαίωση μάλλον χρειάζεται και αμοιβή 10 € για τον ιατρό. Άρα ένας που θα περάσει πέντε (5) ιατρούς θα χρειαστεί 5 ιατρικά πιστοποιητικά και 50 € αντίστοιχα για ιατρική αμοιβή.

Πόση θα είναι η αμοιβή στα Νοσοκομεία ή τα Κέντρα Υγείας, και με ποιον τρόπο θα πληρώνεται;

Σε περίπτωση που η εξέταση γίνει από Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας τι απόδειξη θα προσκομιστεί ως φωτοτυπία μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό;

Σε περίπτωση ιατρικής εξέτασης που το αποτέλεσμα είναι μη ικανός, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αμοιβή; Αν ναι ο ιατρός στο έντυπο που θα στείλει στην Υπηρεσία Μεταφορών  θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοτυπία της απόδειξης;

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την ιατρική εξέταση, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει την αμοιβή που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στους γιατρούς είναι υποχρεωτική. Στην αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τις εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακας και καρδιογράφημα.

Σε κάθε περίπτωση ιατρικής εξέτασης υποψηφίου για χορήγηση άδειας των κατηγοριών Cl, C1E, C, CE, Dl, DIE, D, DE, ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, πέραν της επίδειξης του βιβλιαρίου, υποχρεούται να προσκομίσει και τις εξής ιατρικές .εξετάσεις: γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα.

Εκτός των ανωτέρω είναι υποχρεωτική η προσκόμιση για τους υποψήφιους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, ηλεκτροκαρδιογράφημα τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και ακοομετρικό διάγραμμα.

Οι ιατρικές εξετάσεις προσκομίζονται μόνο στους γιατρούς που διενεργούν την παθολογική εξέταση και όχι στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άτυπη κωδικοποίηση του πδ 51/2012

Άρθρο 74 ν. 4413_2016 για την τροποποίηση του πδ 51/2012