Η ΕΕ μαζί με την Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε από εκπροσώπους των κρατών-μελών της για τον σκοπό αυτό, θέλησαν να επικαιροποιήσουν και να αναδιαμορφώσουν τους ευρωπαϊκούς κωδικούς για την άδεια οδήγησης στο σύνολό τους.

Υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι καταργήθηκαν πλήρως λόγω ιατρικής και τεχνολογικής προόδου
ή εξαιτίας μη χρήσης τους, κωδικοί οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από άλλους και κωδικοί οι οποίοι προστέθηκαν για να καλύψουν νέες ανάγκες ή να βοηθήσουν στην απλοποίηση
προγενέστερων κωδικών.

Οι κωδικοί διακρίνονται σε αυτούς που αφορούν

  • στην/τον οδηγό (ιατρικοί λόγοι),
  • σε προσαρμογές του οχήματος,
  • σε οδήγηση με περιορισμούς είτε λόγω των προηγούμενων είτε για άλλους λόγους και
  • σε διοικητικής φύσεως θέματα.

Με την Αριθ. Πρωτ.: Α3/76783/9550 Τροποποίηση των κωδικών του Παρ. Ι του πδ 51/2012 (101 Α΄) λόγω προσαρμογής της Οδηγίας 2015/653/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρώνονται και οργανώνονται σε ένα έγγραφο οι κωδικοί που αφορούν την άδεια οδήγησης.

Η απόφαση