Η προσωρινή ακινησία είναι μία επιλογή που έχει ο ιδιοκτήτης οχήματος όταν δεν θέλει να κυκλοφορεί το όχημα ιδιοκτησίας του, για να αποφύγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυκλοφορία αυτή που είναι:

 • τέλη κυκλοφορία
 • Ασφάλιση οχήματος
 • ΚΤΕΟ – Κάρτα καυσαερίου
 • Τεκμήριο κατοχής οχήματος

Η προσωρινή ακινησία διακρίνετε σε α) εκούσια ακινησία, β) αναγκαστική ακινησία

1. Εκούσια ακινησία

Η εκούσια ακινησία πραγματοποιείτε με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη του οχήματος και είναι διαφορετική η διαδικασία αν το όχημα είναι αυτοκίνητο, δίκυκλο ή φορτηγό λεωφορείο.

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, η διαδικασία της προσωρινής ακινησίας γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ενδιαφερόμενου και κατατίθενται σε αυτήν:

 • Δήλωση ακινησίας (Έντυπο)
 • Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας)
 • Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού. (Έντυπο)

Επαγγελματικά αυτοκίνητα ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία

Για τα Επαγγελματικά αυτοκίνητα ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία,  οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την ίδια διαδικασία.

Τροχόσπιτα

Τ προσωρινή ακινησία των τροχόσπιτων πραγματοποιείτε στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την ίδια διαδικασία.

2. Αναγκαστική ακινησία

Η αναγκαστική ακινησία γίνεται για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι` ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις της κατά τ` ανωτέρω οριζόμενης διαδικασίας, είτε εκ λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν του κατόχου του αυτοκινήτου είτε εκ τοιούτων αναγομένων εις την πραγματική κατάστασιν του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού (εδάφιο 2, παράγραφος 6, άρθρο 22, ν.2367/1953)

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

ι) ανωτέρα βία (καταστροφή , πυρκαγιά κλπ): Βεβαίωση ολοσχερούς καταστροφής από Δημόσια αρχή
ιι) κλοπή: Βεβαίωση Αστυνομίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηματίσθηκε δικογραφία και αποστάλθηκε στον Εισαγγελέα.
ιιι) υπεξαίρεση, κατάσχεση κλπ: Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου και έκθεση κατασχέσεως, αντίστοιχα,
ιν) κυκλοφορία στο εξωτερικό: Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, σε επίσημη μετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας, όπου τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ., και της κυκλοφορίας στο εξωτερικό, οι κάτοχοι των οχημάτων υποχρεούνται να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από το γεγονός που αίρει την ακινησία πχ

α) προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο,

β) εξόδου στο εξωτερικό, από την είσοδό του στη χώρα κλπ.

3. προσωρινή άδεια κυκλοφορίας

Αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της προσωρινής άδειας και την έκδοση πινακίδας «Μ» είναι η Δ.Ο.Υ. (από 1-3-2004, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1109354/1188/Τα&ΕΦ/ΠΟΛ1132/3-12-2003).

Η προσωρινή άδεια χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται κατωτέρω και μόνο, με την καταβολή 10 ευρώ την ημέρα για τα αυτοκίνητα και 3 ευρώ την ημέρα για τις μοτοσυκλέτες:

 • Για τα ενάριθμα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία, μέχρι δυο φορές ετησίως διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών κατ’ετος, μόνο για επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ ή παράδοση του οχήματος στις εγκαταστάσεις συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και εφόσον ασφαλιστούν.
 • Για τα ανάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες χορηγείται άπαξ ετησίως και μέχρι τρείς (3) ημέρες μόνο για τη μεταφορά τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο ταξινόμησης, ή για έλεγχο από το ΚΤΕΟ ή για επισκευή τους.
  (ν. 4254/2014, άρθρο τρίτο, υποπαρ. Δ4)
 1. Άρθρο 22 ν. 2367_1953 κωδικοποιημένο
 2. Δήλωση ακινησίας
 3. Υπεύθυνησ δήλωση προσωρινήε σκινησίας