Μέσα στο νομοσχέδιο για την “Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις”, κατατέθηκε τροπολογία 321/19 12.04.2016 για την τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 51/2012 και 74/2008 για τη πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την ενωσιακή Οδηγία 2006/126/ΕΚ, σχετική με το καθεστώς που διέπει τις άδειες οδήγησης..

Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Με την παράγραφο 1 επανακαθορίζεται ο ορισμός «Συνήθης διαμονή» στο άρθρο 2.

Με την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 5 σύμφωνα με την οποία θεσμοθετείται ρητός κανόνας περί κατοχής μίας μόνο άδειας οδήγησης από το ίδιο πρόσωπο.

Με τις παραγράφους 3, 5 και 7 επανακαθορίζεται ο χρόνος παραμονής στην Ελλάδα από μαθητές ή σπουδαστές στα άρθρα 6, 7 και 8 αντίστοιχα, προκειμένου να αποκτήσουν, ανανεώσουν ή ανταλλάξουν άδεια οδήγησης στην χώρα μας.

Με την παράγραφο 4 αναδιατυπώνεται στο άρθρο 6 η ρύθμιση απόκτησης των κατηγοριών C, CE, D και DE σύμφωνα με τις διατάξεις περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.

Με την παράγραφο 6 προστέθη καν στο άρθρο 8 (παρ. 1) τα κράτη του Ε.Ο.Χ. που είχαν παραλειφθεί.

.

Ευρωπαικό υπόδειγμα για την άδεια οδήγησης.

Με την παράγραφο 8 καθορίζονται στο άρθρο 8 (παρ. 2γ) τα κατώτερα όρια ηλικίας για την ανταλλαγή κατηγοριών αδειών οδήγησης σε ελληνικές, οι οποίες χορηγήθη καν από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε ..

Με την παράγραφο 9 προστίθεται φράση στο άρθρο 8 (παρ. 2δ) η οποία είχε παραλειφθεί.

Με την παράγραφο 10 προστίθεται στο άρθρο 8 (παρ. 4) παράγραφος η οποία είχε παραλειφθεί.

Με την παράγραφο 11καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 9, η ρύθμιση της οποίας δεν προβλέπεται στην οδηγία.