ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις περιπτώσεις οχηµάτων που απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους εκπρόθεσµου τεχνικού ελέγχου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 58144/614/1992 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 138Β’)

ΣΧΕΤ.: Το από 14-12-2015 ερώτηµα του ιδιωτικού ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ CAR ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Με αφορµή το παραπάνω σχετικό ερώτηµα που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας, αναφορικά µε τις διατάξεις της αριθµ. 58144/614/1992 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 138Β’) µε θέµα «Περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξηµένου ειδικού τέλους, λόγω εκπρόθεσµης προσκόµισης οχήµατος για τεχνικό έλεγχο», και για οµοιόµορφη εφαρµογή από όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουµε τα εξής:
α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθµ. 44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781Β’) και του άρθρου 1 της αριθµ. 71703/8028/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1824Β’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος ενός οχήµατος στο οποίο δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, λαµβάνει χώρα στο χρονικό διάστηµα από τρεις εβδοµάδες πριν έως και µία εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου και σύµφωνα µε τη νοµοθετηµένη συχνότητα ελέγχου.

Βάσει των παραπάνω, εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός του χρονικού διαστήµατος της µίας εβδοµάδας µετά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο δεν σηµειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, τότε το όχηµα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εκπροθέσµου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµιστεί για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε ηµερών από την
ηµεροµηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός της µίας εβδοµάδας µετά τη συµπλήρωση ενός ή τεσσάρων ετών, ανάλογα µε την κατηγορία του οχήµατος, από την ηµεροµηνία που αυτό ταξινοµήθηκε για πρώτη φορά ως καινούργιο.
β) Εάν κατά το χρονικό διάστηµα που υπάρχει υποχρέωση να προσκοµισθεί ένα όχηµα για τεχνικό έλεγχο προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας και ακολούθως το όχηµα προσκοµιστεί για έλεγχο µετά τις δεκαπέντε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι αυτοί, τότε το όχηµα λογίζεται εκπρόθεσµο για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη του ως άνω δεκαπενθηµέρου έως την ηµεροµηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.
γ) Από τις διατάξεις της αριθµ. 58144/614/1992 υ.α. προκύπτει ότι τα οχήµατα τα οποία έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσµα πριν την έναρξη των λόγων ανωτέρας βίας, δεν εµπίπτουν στο πεδίο της απόφασης και, συνεπώς, για τα οχήµατα αυτά δεν έχει εφαρµογή η προθεσµία των δεκαπέντε ηµερών που προβλέπεται στο άρθρο 2. Παρόλα αυτά, το χρονικό διάστηµα για το οποίο τα εν λόγω οχήµατα λογίζονται εκπρόθεσµα είναι από την αρχική ηµεροµηνία που είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (συνυπολογιζόµενης της µίας εβδοµάδας µετά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία στο ∆ΤΕ, σε περίπτωση που σε αυτό δεν σηµειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις) έως την ηµεροµηνία που τελικά προσκοµίζονται για έλεγχο, µη συνυπολογιζόµενου του διαστήµατος που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.
δ) Εάν εντός των δεκαπέντε ηµερών που έχει περιθώριο κάποιος για τον οποίο συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας να προσκοµίσει το όχηµά του για τεχνικό έλεγχο, προκύψει εκ νέου λόγος ανωτέρας βίας, τότε αυτός εξακολουθεί να εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού τέλους για τον εκπρόθεσµο τεχνικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει το όχηµά του για έλεγχο εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι νεότεροι λόγοι ανωτέρας βίας.
ε) Σύµφωνα µε το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα «Η προθεσµία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και, αν είναι κατά νόµο εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη». Συνεπώς, στην περίπτωση που η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας των δεκαπέντε ηµερών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθµ. 58144/614/1992 υ.α. είναι αργία, τότε η προθεσµία λήγει όταν περάσει η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Το Σάββατο δεν θεωρείται αργία, είναι όµως µη εργάσιµη ηµέρα για τα δηµόσια ΚΤΕΟ. Ως εκ τούτου και για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης µεταχείρισης των πολιτών στα δηµόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, γίνεται δεκτό ότι και στις περιπτώσεις που η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας των δεκαπέντε ηµερών είναι Σάββατο, τότε αυτή λήγει µε το πέρας της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.

Η απόφαση στη Διαυγεια