Με την εγκύκλιο Α1/οικ.29176/1021 το Υπουργείο Μεταφορών, διευκρινίζει, τα ακόλουθα αναφορικά µε τη δυνατότητα ταξινόµησης ενός ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 2.500 χιλιογράµµων ( παρ.2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/68 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 ν.4441/16) σε φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν αρµοδίως γεωργικό εισόδηµα από οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα :

• Στον νόµο δεν περιλήφθηκε η εναλλακτική δυνατότητα ταξινόµησης οχήµατος της ανωτέρω κατηγορίας µε ωφέλιµο φορτίο µέχρι 1.300 χιλιογράµµων.

• Τα δικαιολογητικά για την ταξινόµηση των ανωτέρω οχηµάτων προβλέπονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. Α9/οικ.32508/2512/2001 (ΦΕΚ Β’ 664) κ.υ.α.. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής από τους ενδιαφεροµένους συµπληρωµατικών φορολογικών δηλώσεων, θα κατατίθεται το σχετικό εκκαθαριστικό βάσει τροποποιητικής δήλωσης ή εκτύπωση µέσω taxisnet της τροποποιητικής δήλωσης.

Η εγκύκλιος στη διαύγεια