Με την εγκύκλιο 4750/285/24-4-2017 το Υπουργείο Μεταφορών δίνει διευκρινίσεις για την μεταφορά αφαιρούμενων αμαξωμάτων με φορτηγά οχήματα δημόσιας χρήσης. περιλιπτικά

  1. Είναι δυνατή η ταξινόμηση Φορτηγών και συνδυασμών οχημάτων Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) αφαιρούμενων αμαξωμάτων με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις α και β σχετικές εγκυκλίους.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις που τα αφαιρούμενα αμαξώματα δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του ΦΔΧ εφαρμόζονται τα εξής: α. Επί του Υπηρεσιακού Σημειώματος της β σχετικής, υπόδειγμα του οποίου δίνεται στο Παράρτημά της, δεν θα περιλαμβάνεται, στην περίπτωση των ΦΔΧ, ο αριθμός σειράς Έγκρισης Αφαιρούμενου Αμαξώματος. β. Εξυπακούεται ότι δεν είναι υποχρεωτική ούτε και η χάραξη αρ. Σειράς επί του αφαιρούμενου αμαξώματος που προσκομίζεται στην υπηρεσία κατά την επιθεώρηση του οχήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 της β σχετικής.

Η απόφαση στη Διαύγεια