Με το νέο καθεστώς ανεύρεσης, ανασφάλιστων οχημάτων, μέσω διασταύρωσης, αρχείων κυκλοφορόντων και ασφαλισμένων οχημάτων, που κυκλοφορούν στην Ελληνική επικράτεια δημιουργείτε ένα νέο περιβάλλον που θα πρέπει οι οδηγοί ή ιδιοκτήτες οχημάτων να γνωρίζουν.

Ποια οχήματα πρέπει να είναι ασφαλισμένα

Την υποχρέωση ασφάλειας αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, σύμφωνα με  τον νόμο 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», έχουν όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν μέσα στην Ελλάδα, από την στιγμή που χορηγούνται άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, χωρίς να εξαρτάτε, αν πραγματικά κινείτε το όχημα ή όχι, εκτός αν το όχημα έχει τεθεί σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας.

Παράγραφος 1 του άρθρου 2 ν. 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331)

«Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε κάποιο αριθμό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σ’ αυτό, εξομοιώνεται με την κυκλοφορία επί οδού.

Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του και το αυτόματο πρόστιμο των 250 € από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»

Κυρώσεις

 1. Εύρεση ανασφάλιστου οχήματος από διασταύρωση

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημιουργεί αυτόματα ηλεκτρονικό παράβολο (οφειλή) στο όνομα του ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη, ενημερώνει και αποστέλλει σχετική επιστολή στα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα.

Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιλέξει να πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο, τότε δύναται να κάνει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων, αφού δεσμευτεί το αντίστοιχο παράβολο.

Αν ο ιδιοκτήτης δεν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο, εντός δύο μηνών αποστέλλονται τα στοιχεία του στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986.

«Άρθρο 5 Παρ.4 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν.4141/2013

«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια.

Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»

Άρθρο 12

«Ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χωρίς να είναι τούτο ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον ίση με το σε δραχμές ισόποσο των 300 ECU. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο που δεν ανήκει σ’ αυτόν και δεν είναι ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α).»

Σημείωση : Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3904/2010 ορίζεται ότι :

«Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2170/1993, τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»

Οι διασταυρώσεις για την εύρεση ανασφάλιστων οχημάτων διενεργείται τουλάχιστον 2 φορές ετησίως. Μετά τη νέα διασταύρωση δημιουργούνται ηλεκτρονικά παράβολα εκ νέου.

Τυχόν μη πληρωμένα ηλεκτρονικά παράβολα που έχουν εκδοθεί από την προηγούμενη διασταύρωση παύουν να ισχύουν.

Σε περίπτωση που το όχημα ασφαλίστηκε αλλά είχε εκδοθεί ηλεκτρονικό παράβολο τότε το ηλεκτρονικό παράβολο πρέπει να πληρωθεί.

Ηλεκτρονικό παράβολο δημιουργείται για κάθε ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη τυχόν ανασφάλιστου οχήματος. Υποχρέωση πληρωμής υφίσταται μόνο για ένα ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε όχημα

Επίσης στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή αποστέλλονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των οχημάτων τους, για τα οποία συντάχθηκαν ασφαλιστήρια συμβόλαια μετά την ημερομηνία διασταύρωσης χωρίς την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, για οποιαδήποτε αιτία, προκειμένου να επιβληθούν οι προαναφερθείσες κυρώσεις.

 

 1. Εύρεση ανασφάλιστου οχήματος σε έλεγχο τροχαίας

Σε περίπτωση εύρεσης ανασφάλιστου οχήματος σε έλεγχο τροχαίας εφαρμόζονται οι ποινές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 Παρ.4 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν.4141/2013 το άρθρο 12 του ν. 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) και του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.

Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ.

 

Προσωρινή ακινησία και ειδικές περιπτώσεις

Η προσωρινή ακινησία πραγματοποιείτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 ν. 2367/2953.

Άρθρο 22 ν. 2367_1953 κωδικοποιημένο

Δήλωσης ακινησίας.

 

 1. Εις  περίπτωσίν  ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε  αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως   του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου  το  αυτοκίνητο  τίθεται  εις   ακινησία,  υποβάλει εις τον αρμόδιο Οικονομικό `Έφορο δήλωσίν ακινησίας,  εν τη οποία ν` αναφέρονται λεπτομερώς οι προκαλέσαν τες  την  ακινησία  λόγοι  και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούν τος οχήματος (πόλις, οδός,  αριθμός). 

Η  δήλωσής  ακινησίας  δεν  λαμβάνεται  υπ`  όψη  εάν  δεν παραδοθώσιν  συγχρόνως  η  άδεια  κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  του  αυτοκινήτου. Αμα τη υποβολή δηλώσεως ακινησίας ο  Οικονομικός `Εφορος προβαίνει εις την κατάλληλη σφράγιση  του  εν  ακινησία  δηλου-μένου  αυτοκινήτου  προς   τον   σκοπόν   της μηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσσων  περί  τούτου  πρωτόκολλον.

Βάσει της δηλώσεως  ακινησίας  και  του  κατά τ` ανωτέρω πρωτοκόλλου  σφραγίσεως ο Οικον. `Εφορος προβαίνει οίκοθεν  εις  την  έκπτωσιν  των  τελών του εξαμήνου,  δι` ο  δηλούται  ότι  το  αυτοκίνητον θέλει παραμείνει  εις  ακινησίαν.

 1. Δήλωσις  ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ`  όψιν  διά  την  έκπτωσιν  των  τελών  του  εξαμήνου τούτου.
 2. Αυτοκίνητον όχημα, δι` ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήση δι` οιανδήποτε αιτίαν.
 3. Εις   περίπτωσιν   διακοπής  ακινησίας  επί  σκοπώ  θέσεως  του αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος  αυτού  υποχρεούται προηγουμένως  να  δηλώση  τούτο εις τον Οικονομικόν `Εφορον. Βάσει της δηλώσεως ταύτης ο Οικον. `Εφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών του εξαμήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται εκ νέου εις κυκλοφορίαν.
 4. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας αυτοκίνητου οχήματος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρμοδία υπηρεσία αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

    “6.  Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής  ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής  ή υπεξαιρέσεως αυτού.

        Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις  της  κατά  τ`  ανωτέρω  οριζομένης διαδικασίας,  είτε  εκ  λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν του κατόχου του  αυτοκινήτου  είτε  εκ  τοιούτων  αναγομένων  εις  την  πραγματικήν  κατάστασιν  του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού”.

 

 

Η ανωτέρω παρ. 6 προστέθηκε και η υπάρχουσα παρ.6 αριθμήθηκε σε 7 δυνάμει του άρθρ.10 του Ν. 154/1967 (A 180).Ισχύς  από  8 Νοεμβρίου 1965.

 

  “7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα.  Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό `Εφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας”.

 

Η παρ. 7 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 1326/1983 (Α` 19).

 

Περιπτώσεις που επισημαίνουμε

 1. Καταστροφή οχήματος

Όταν ένα όχημα έχει καταστραφεί (πυρκαγιά , τροχαίο ατύχημα, βύθιση πλοίου κλπ), καταθέτοντας την βεβαίωση καταστροφής ανάλογα με την αιτία (πυροσβεστική, τροχαία, λιμενική αρχή κλπ), μπορούμε να προβούμε ακόμη και αναδρομικά σε προσωρινή ακινησία του οχήματος ή σε οριστική διαγραφή.

 1. Κλοπή οχήματος

Όταν ένα όχημα έχει κλαπεί και έχει δηλωθεί η κλοπή στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τότε με την δήλωση κλοπής μπορούμε να θέσουμε το όχημα σε προσωρινή ακινησία λόγω κλοπής από την ημέρα της δήλωσης αυτής.

 1. Περισυλλογή οχήματος από Δήμο

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 116/2004 (Α΄ 81) τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανευρίσκονται σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, περιέρχονται στην κατοχή των Δήμων οι οποίοι υποχρεούνται να παραδίδουν τα οχήματα αυτά στα εγκεκριμένα συστήματα συλλογής ΟΤΚΖ . Στη συνέχεια τα εγκεκριμένα συστήματα συλλογής ΟΤΚΖ παραλαμβάνουν τα οχήματα δωρεάν και εφόσον εντός 10 ημερών από την ημέρα περισυλλογής δεν εμφανιστούν οι ιδιοκτήτες τους, προχωράνε στην καταστροφή τους. Στη συνέχεια τα πιστοποιητικά καταστροφής για τα εν λόγω οχήματα παραδίδονται στους αρμόδιους Δήμους οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να τα καταθέτουν στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Σε περίπτωση που όχημα ιδιοκτησία σας έχει περισυλλέγει από τον Δήμο και δεν έχει γίνει η παραπάνω διαδικασία, ο ιδιοκτήτης του οχήματος πρέπει να επισκεφθεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να διαπιστώσει αν το όχημα έχει περισυλλέγει από τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να εκδοθεί βεβαίωση η οποία θα προσκομισθεί για την προσωρινή ακινησία ή την οριστική διαγραφή.

 1. Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας λόγω παράβασης

Η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας λόγω παράβασης και διοικητικού προστίμου (μπορεί να είναι από 10 ημέρες έως 5 έτη) , είναι μέσα στους λόγους ανωτέρας βίας αν και δεν το προβλέπει ρητά η νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος με την πράξη αφαίρεσης στοιχείων μπορεί να προβεί σε προσωρινή ακινησία του οχήματος του λόγω ανωτέρας βίας που αφορά την πραγματική κατάσταση των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού.

 1. Μεταβίβαση χωρίς ΚΤΕΟ με κατάθεση στοιχείων κυκλοφορίας

Η νομοθεσία μας δίνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε μεταβίβαση χωρίς ΚΤΕΟ με την προϋπόθεση να καταθέσουμε τα στοιχεία κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Μεταφορών. Ο ενδιαφερόμενος με την προσωρινή άδεια (μπορεί το όχημα να μην περνάει ΚΤΕΟ ή να χρειάζεται επισκευή που θα πραγματοποιηθεί μελλοντικά) μπορεί να προβεί σε προσωρινή ακινησία του οχήματος του λόγω ανωτέρας βίας που αφορά την πραγματική κατάσταση των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού.

 1. Θάνατος ιδιοκτήτη οχήματος χωρίς αποδοχή κληρονομιάς

Οχήματα τα οποία ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει, δύνανται να τεθούν σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας έως ότου διεκπεραιωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς λόγω της κατάστασης του κατόχου.

 1. Μη ολοκλήρωση μεταβίβασης

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ενώ έχει πραγματοποιηθεί αγοροπωλησία οχήματος με υπαιτιότητα αγοραστή ή πωλητή δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Η μεταβίβαση του οχήματος είναι υποχρέωση του αγοραστή εφόσον προμηθευτεί όλα τα έγγραφα από τον πωλητή και πραγματοποιείτε σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 2 του νόμου 722/77, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2753/99

«….2. Οι μεταβιβάσεις της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων οχημάτων του παρόντος άρθρου συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΟΝ – LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.

3… Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.*. 1146/1972 (ΦΕΚ 84/Α’), o πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβίβαση δεν έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής…»

Εξάλλου το άρθρο 89 του ΚΟΚ αναφέρει:

«…1.Κατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήματος, ως και κατά τη μεταβολή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, όταν αυτά επιτρέπονται, απαιτείται έκδοση νέας άδειας, μετά από εξακρίβωση των νέων στοιχείων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, υπηρεσίες.

2.Αν διαπιστωθεί, από αρμόδιο όργανο, ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην κατά το άρθρο 8 παρ. 3 προβλεπόμενη απόφαση, αφαιρούνται η άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας οχήματος, οι οποίες επιστρέφονται μετά την έκδοση νέας άδειας, κατά τα οριζόμενα πιο πάνω.3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ…»

Ο ενδιαφερόμενος στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του οχήματος μπορεί να εφαρμόσει τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/25-6-2015 και ΠΟΛ 1147/3-7-2015.

Προβαίνει σε επίσκεψη στην διεύθυνση Τροχαίας της περιοχής κατοικίας του και δηλώνει το γεγονός της μη μεταβίβασης οχήματος (με ότι στοιχεί για την απόδειξη του γεγονότος έχει, όπως ταυτότητα αγοραστή, τιμολόγιο αγοράς, υπεύθυνη δήλωση αγοραστή κλπ). Η Τροχαία καταχωρεί το όχημα στο αρχείο « Απολεσθέντα – ανευρεθέντα – κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων» σύμφωνα με την κανονιστική διαταγή 2,  ούτως ώστε η «δήλωση μη μεταβίβασης οχήματος» που υποβάλλεται στις αστυνομικές αρχές από τους πωλητές – ιδιοκτήτες αυτών, να καταχωρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων και τα οχήματα αυτά να αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Ενόψει των ανωτέρω, τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που καταχωρούνται στην ως άνω Εθνική Βάση Δεδομένων με «δήλωση μη μεταβίβασης οχήματος» ως «Απολεσθέντα – ανευρεθέντα – κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων» μπορούν να τεθούν σε αναγκαστική ακινησία από τους κατά τα ως άνω ιδιοκτήτες τους, από την ημερομηνία συντέλεσης του συμβάντος όπως αυτή θα προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται για το σκοπό αυτό από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, η οποία και θα υποβάλλεται ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό στις αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), από κοινού με την σχετική αίτηση θέσης σε αναγκαστική ακινησία του κατά περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου.

 1. Λάθος στοιχεία

Όταν υπάρχουν λάθος στοιχεία οχήματος ή ΑΦΜ ή ιδιοκτήτη η διόρθωση πραγματοποιείτε από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και όχι από τις Δ.Ο.Υ.

Τα στοιχεία που κατέχουν οι Δ.Ο.Υ. ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα του ONLINE του Υπουργείου Μεταφορών.

 1. Εξαγωγή στο εξωτερικό

Αν για κάποιο λόγο όχημα που είχατε στην κατοχή σας έχει εξαχθεί στο εξωτερικό λόγω μεταβίβασης ή λόγω αλλαγής τόπου κατοικίας η διαγραφή του οχήματος από τις βάσεις δεδομένων δεν πραγματοποιείτε αυτόματα.

Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει βεβαίωση (από το αντίστοιχο Υπουργείο Μεταφορών) από την χώρα που εκδόθηκαν νέα στοιχεία κυκλοφορίας και να αιτηθεί την διαγραφή λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό.

 

Αν χρειαστείτε πληροφορίες εγκυκλίους ή υποδείξεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα διεκπεραιώσεων της Thessdrive IKE στο info@thessdrive.gr