Η Thessdrive ΙΚΕ έχει εισάγει κάθισμα για εκπαιδευτικά φορτηγά που πληρεί τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο Μεταφορών. Η λύση που έχει βρεθεί είναι φθηνή (550€ + ΦΠΑ. αγορά και μελέτη) , τεχνικά εύκολη και καλύπτει την πλειοψηφία των οχημάτων που κατέχουν οι σχολές οδηγών.

Επειδή κυκλοφορεί η φήμη ότι η τοποθέτηση του 3ου καθίσματος σε εκπαιδευτικό φορτηγό θα πάρει αναβολή και θα αλλάξουν οι τεχνικές προδιαγραφές η Thessdrive IKE, απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών για την διευκρίνηση αυτών των ερωτημάτων και για να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες σχολών οδηγών τι θα πράξουν.

Θεσσαλονίκη 19/06/2017

Προς Υπουργείο Μεταφορών

Παρακαλώ να κοινοποιηθεί λόγω αρμοδιότητάς στο γραφείο του Υφυπουργού και στο τμήμα τεχνολογίας οχημάτων.

 

Θέμα: 3ο κάθισμα σε εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C και CE.

 

Το 2006 δημοσιεύτηκε η οδηγία 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το πδ 51/2012. Με την εν λόγω οδηγία και το παράρτημα 5 τέθηκαν νέες προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά οχήματα και παράλληλα για τα οχήματα των ΒΕ, C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε, χορηγούσε μία περίοδο προσαρμογής 10 ετών (εκτός της απαίτησης για το φορτίο), έως την 20/12/2016.

Με την δημοσίευση του πδ 51/2012, την 17/4/2012, θεσμοθετήθηκαν οι νέες προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά οχήματα και δόθηκε καταληκτική ημερομηνία ισχύς των νέων προδιαγραφών η 30/9/2013.

«Τα οχήματα δοκιμασίας για τις κατηγορίες BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια, κυκλοφορούσαν όμως ως εκπαιδευτικά μέχρι και τις 18.7.2008, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέχρι τις 30.9.2013. Οι απαιτήσεις, σχετικά με το φορτίο που μεταφέρεται από αυτά τα οχήματα, εφαρμόζονται, το αργότερο μέχρι τις 30/9/2013.»

Με την Α3/47131/7390 δόθηκε παράταση έως 31/12/2013 και με την Α3/64947/9941 έως 31/1/2014, ημερομηνία που έπρεπε να ισχύει το τρίτο κάθισμα στα εκπαιδευτικά φορτηγά πλην όμως δεν υπήρχε η δυνατότητα να ταξινομηθεί φορτηγό με 3 θέσεις λόγω μη πρόβλεψης από την ελληνική νομοθεσία γεγονός που άρθηκε (επιτράπηκε η ταξινόμηση φορτηγά με 3 θέσεις) με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) αντικαταστάθηκε η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 203) και καταργήθηκε ο συγκεκριμένος περιορισμός γεγονός που οδήγησε σε λύση του προβλήματος.

Σε κάποιες Υπηρεσίες Μεταφορών έγινε αντιληπτό και υπήρξε προστριβή με εκπαιδευτές, οι οποίοι ορθά, θεωρούν ακατάλληλο το φορτηγό αυτοκίνητο διότι δεν υπάρχει 3η θέση στην καμπίνα οδήγησης.

Η Π.Ο.Ε.Ο. με Αρ. Πρωτ. 82 της 30/11/2015 , εκθέτει το «πρόβλημα», αναφέροντας στο 2ο και 3ο εδάφιο ότι δεν δύναται να ταξινομηθούν φορτηγά με 3 θέσεις, γεγονός το οποίο την συγκεκριμένη περίοδο δεν ίσχυε και ότι στο τρίτο κάθισμα κάθετε ο παριστάμενος εκπαιδευτής, γεγονός που δεν ισχύει αφού ο παριστάμενος εκπαιδευτή κάθετε στην θέση του συνοδηγού για να χειρίζεται τα δεύτερα πεντάλ.

«Τα εκπαιδευτικά φορτηγά αυτοκίνητα , αλλά και όλα τα φορτηγά μικτού βάρους 10 τόνων και άνω όπως είναι  κατασκευασμένα , έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν στην καμπίνα οδήγησης 2 άτομα (οδηγός και συνοδηγός ).

      Μέχρι σήμερα , με ανοχή των εξεταστών αλλά και των Υπηρεσιών οι οποίες μας χορήγησαν τις άδειες κυκλοφορίας , οι εξετάσεις διενεργούνται κανονικά , με την προσθήκη καθίσματος στο οποίο κάθεται ο εκπαιδευτής κατά την διάρκεια των εξετάσεων.»

Η Π.Ο.Ε.Ο. με Αρ. Πρωτ. 92 της 17/12/2015 και πριν λάβει απάντηση ζητάει να θεσμοθετηθεί σχετική έγκριση και παράταση έως ότου εκδοθεί σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Μεταφορών ορθά με το υπ. αρ. Α3_74744_11249 της 21/12/2015 απαντάει αιτιολογημένα, στο με Αρ. Πρωτ. 82 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ο. ότι αυτά δεν ισχύουν.

Στις 12/2/2016 το Υπουργείο Μεταφορών με την Α3/67/13 και απαντώντας στο με Αρ. Πρωτ. 92 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ο. δίνει παράταση στην τοποθέτηση 3ου καθίσματος έως την 31/12/2016 και παράλληλα προς διευκόλυνση τροποποιεί την υα 49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β΄ 3359), και θέτει τις προδιαγραφές για την τοποθέτηση 3ου καθίσματος, τεχνικές προδιαγραφές που καλύπτουν, τις διατάξεις, την ασφάλεια, και είναι μία προσιτή και φθηνή λύση για το χρονίζον πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί η αντικατάσταση των φορτηγών.

Παράλληλα για μία ακόμη φορά με την Α3/84335/10300 απόφαση το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του 3ου καθίσματος έως την 30η /6/2017 μετά από το με Αρ. Πρωτ. 103 της 15/12/2016, αίτημα της Π.Ο.Ε.Ο. έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη συμφέρουσα λύση.

Η «Thessdrive IKE», ανταποκρινόμενη στις ανάγκες, σε συνεργασία με την εταιρία PHOENIX SEATING LIMITED με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, επέλεξε κάθισμα με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, τόσο ως προς την μονάδα του καθίσματος όσο και για τα υλικά τοποθέτησης,  εισήγαγε από τον Δεκέμβριο του 2016 καθίσματα και μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί περίπου 30 σε διάφορες υπηρεσίες της χώρας, με κανένα πρόβλημα, (φάκελο με τα δικαιολογητικά έχουμε στείλει και στο τμήμα τεχνολογίας οχημάτων). Δε με ρήτρα παραγγελίας εξασφάλισε έκπτωση στην τιμή αγοράς η οποία και μεταφέρθηκε στον τελικό καταναλωτή.

Πολλοί συνάδελφοι που επικοινωνούν μαζί μας, δεν αποφασίζουν να τοποθετήσουν κάθισμα γιατί τους διαβεβαιώνουν ότι αφενός μεν θα πάρει νέα παράταση, γεγονός που επιβεβαιώνετε από το νέο αίτημα της Π.Ο.Ε.Ο. με Αρ. Πρωτ. 17 της 17/6/2017 , αφετέρου δε τους βεβαιώνουν ότι θα τροποποιηθεί η απόφαση και με πολύ «εύκολο» τρόπο θα γίνεται η «νομιμοποίηση» των τρίτων καθισμάτων.

Οι προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο Μεταφορών διασφαλίζουν την νομιμότητα αλλά και την ασφάλεια σε ακραίες καταστάσεις. Το κάθισμα δεν το χρειαζόμαστε με προδιαγραφές όταν δεν συμβαίνει τίποτα αλλά όταν θα υπάρξει μία ακραία κατάσταση τότε θα πρέπει να αντέξουν οι βάσεις του αλλά και να λειτουργήσει η ζώνη ασφαλείας, βάση των πιστοποιήσεων και τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή.

Θα πρέπει να κάνετε μία έρευνα για τα καθίσματα που είναι τοποθετημένα σε εκπαιδευτικά φορτηγά και περιλαμβάνουν ένα εύρος από κάθισμα, ιδιοκατασκευή έως και μαξιλαράκι ανάμεσα στα δύο καθίσματα.

Αναρωτιόμαστε πόσες παρατάσεις πρέπει να δοθούν ώστε να βρεθεί λύση αφού οι προδιαγραφές έχουν  τεθεί και οποιοσδήποτε με μία απλή επικοινωνία με κατασκευαστές καθισμάτων μπορεί να βρει κάθισμα που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Όσον αφορά την δική μας αναζήτηση οι προδιαγραφές τεθήκαν στις 4/11/2016 και 28/11/2016 και την πρώτη εισαγωγή την κάναμε 15/12/2016.

Όσον αφορά το κόστος αγοράς και μελέτης διασκευής, ανέχεται στο ύψος των 550 € πλέον ΦΠΑ, και η μικτή ωφέλεια για την επιχείρηση είναι 27 %, προ φόρων.

Για όλα τα παραπάνω και γιατί διαστρεβλώνετε η αλήθεια, με φράσεις, «δεν υπάρχουν καθίσματα», «θα βρούμε άλλη λύση», «θα πάρει αναβολή»,  θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τις προθέσεις σας:

  1. Αν θα υπάρξει άλλη παράταση στην εφαρμογή των διατάξεων για το 3ο κάθισμα και αν ναι μέχρι πότε,
  2. Αν επίκειται αλλαγή του νομικού πλαισίου τοποθέτησης τους 3ου καθίσματος
  3. Αν όσοι τοποθέτησαν κάθισμα με τις κείμενες διατάξεις, κινδυνεύουν με ανάκληση της διασκευής.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξουν αλλαγές, η εταιρία θα μπορούσε να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της και δεν θα κινδυνέψει να απωλέσει την εμπιστοσύνη η οποία είναι απαραίτητο συστατικό στις εμπορικές συναλλαγές.

Μαυράκης Κωνσταντίνος