Με το άρθρο άρθρο 36 του ν. 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις (Α΄59/30.3.2018) καθιερώνετε ενιαίο όριο ηλικίας οδηγών λεωφορείων όλων των κατηγοριών τα πενήντα πέντε (55) έτη, όριο το οποίο μπορεί να παραταθεί έως το εξηκοστό έβδομο (67) έτος το ανώτερο, μετά από ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Η διάταξη αν και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης θα ισχύσει αφού εκδοθεί η αντίστοιχη υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 2 της ίδιας.

Με την προηγούμενη διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) υπήρχε ο περιορισμός του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους, μόνο για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων ενώ με την νέα διάταξη η απαγόρευση διευρύνετε σε όλους τους οδηγούς λεωφορείων.

Το Υπουργείο μεταφορών θα εκδώσει υπουργική απόφαση, που θα καθορίσει τις διαδικασίες που θα πραγματοποιείτε η ανανέωση, οι εξετάσεις οδήγησης, ο περιορισμός κλπ για αυτούς τους οδηγούς.

Θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι αποτελέσματα πρέπει να περιμένουμε.

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και των σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα πενήντα πέντε (55) έτη. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι το εξηκοστό (60) έτος, αν προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρατείνεται για μία ακόμη φορά, μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους, το ανώτατο όριο μέχρι το εξηκοστό έβδομο (67) έτος.».

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την παράταση του ορίου ηλικίας της παραγράφου 1. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από την έκδοση της απόφασης του προ-
ηγούμενου εδαφίου.