Το παρακάτω κείμενο είναι περίληψη της αντίστοιχης ενότητας στα σεμινάρια για οδηγούς (ΠΕΙ, Αμυντική οδήγηση για οδηγούς βαρέων οχημάτων, σεμινάρια κανονισμού ΕΚ/561/2006 κλπ) της Thessdrive.

Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρο 4 του Β.Δ. 28/1 της  4/2/1938 (ΦΕΚ 35 Τεύχος Α΄ 4-2-38) «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των φορτηγών αυτοκινήτων» το οποίο συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ της 25.9.80) που προσέθεσε δεύτερη παράγραφο στο άρθρο 1 και αντικατέστησε το άρθρο 4 και το πδ 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α΄28/3/1986) που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 4.

Το περιεχόμενο και ο τρόπος συμπλήρωσης του βιβλίου δρομολογίων καθορίζεται από την υπουργική απόφαση 1173/1980 – ΦΕΚ Β-1071/18-10-1980

Με την παράγραφο 8 του άρθρου 21 του Ν.3144/2003 η τήρηση του βιβλίου δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:

α) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,

β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου.

Επισημαίνεται ότι από 12/11/2012, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.13 του Ν.4093/2012, καταργήθηκε η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι ο μη εφοδιασμός, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων συνιστά όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, σημαντική παράβαση κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με Aρ.πρωτ.: 2063/Δ1 632/3-2-2011. Επίσης με την ίδια απόφαση η μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου δρομολογίων θεωρείται σημαντική παράβαση.

 

Από τα παραπάνω, συμπερασματικά προκύπτει ότι:

 1. Το βιβλίο δρομολογίων ως προς το περιεχόμενο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της υα 1173/1980, είναι αθεώρητο και πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλότυπο. Προτείνετε να είναι τριπλότυπο (1 αντίτυπο στον εργαζόμενο, ένα στην επιχείρηση, ένα ως στέλεχος για τον έλεγχο)
 2. Ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών (62-92 φύλλα ανάλογα με την φύση εργασίας).
 3. Ο εργοδότης ή ο ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου υποχρεούται να εφοδιάζει τον οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου με βιβλίο δρομολογίων.
 4. Το βιβλίο δρομολογίων παραδίδετε στον οδηγό ή τους οδηγούς επί αποδείξει. Στην πράξη αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη εγγράφου βάσει του οποίου ο οδηγός ή οι οδηγοί παραλαμβάνουν το βιβλίο δρομολογίων που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο υπογράφεται από τον οδηγό ή τους οδηγούς και τηρείται στα αρχεία της επιχείρησης. Αντίγραφο ή διπλότυπο του εγγράφου αυτού  παραδίδεται και στον οδηγό ή τους οδηγούς.

 

«Υπόδειγμα του σχετικού εγγράφου.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

Στ_ ____________________________ σήμερα την __/__/20__ ο κάτωθι υπογραφόμενος ______________________ , ενεργώντας υπό την ιδιότητά μου ως __________________________της εταιρείας με την επωνυμία «_____________________________________________», που εδρεύει στην ________________________, _______________________________αρ. _____ και εκπροσωπείται νόμιμα, παρέδωσα στον εργαζόμενο στην παραπάνω επιχείρησή _______________________________________________, το βιβλίο δρομολογίων με αύξοντα αριθμό ___________________ για το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας _____________________, με _______________ τριπλότυπα αριθμημένα φύλλα και για προβλεπόμενη χρονική περίοδο από __/__/20__ έως __/__/20__. Ο εργαζόμενος οφείλει να τοποθετήσει το ανωτέρω βιβλίο δρομολογίων στο διαμέρισμα του οδηγού τού ως άνω φορτηγού αυτοκινήτου, να το συμπληρώνει σύμφωνα με το νόμου και να το επιστρέψει στην επιχείρηση όταν συμπληρωθεί στο

σύνολό του.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα βεβαίωση παράδοσης παραλαβής βιβλίου δρομολογίων σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα παρέλαβε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης και το άλλο παρέλαβε ο εργαζόμενος.

 

_______________________ __/__/20__

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης (υπογραφή)

 

Ο εργαζόμενος (υπογραφή)»

 

 1. Υπεύθυνος για την τήρηση και σωστή συμπλήρωση του βιβλίου δρομολογίων είναι ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου.
 2. Το βιβλίο φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου και επιδεικνύεται ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.
 3. Εφόσον το αυτοκίνητο οδηγείται από ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη και μέλη των οικογενειών τους καθώς και από εργαζόμενο που δεν έχει την ειδικότητα οδηγού δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων, απ’ αυτούς (δεν ισχύει στην περίπτωση που ιδιοκτήτης του φορτηγού είναι νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής).
 4. Όταν συμπληρωθεί πλήρως, τότε το βιβλίο δρομολογίων να παραδίδεται στην επιχείρηση και να αντικαθίσταται από άλλο ασυμπλήρωτο.
 5. Τα βιβλία δρομολογίων τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη επί διετία. (από την τελευταία εγγραφή). Προτιμότερο είναι πάντως το βιβλίο να φυλάσσεται για όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των αξιώσεων των εργαζομένων από την εργασιακή τους σχέση με τον εργοδότη ή τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
 6. Ο μη εφοδιασμός, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων συνιστά όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, σημαντική παράβαση σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με Aρ.πρωτ.: 2063/Δ1 632/3-2-2011
 7. Η μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου δρομολογίων συνιστά σημαντική παράβαση όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με Aρ.πρωτ.: 2063/Δ1 632/3-2-2011

 

Συμπλήρωση βιβλίου δρομολογίων

Τα στοιχεία που ειδικότερα πρέπει να διαλαμβάνει το βιβλίο δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων καθορίστηκαν από την υπ’ αριθ. 1173/1980 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού στοιχείων βιβλίου δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας».

Το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Α) Στην επικεφαλίδα φέρει τίτλο «ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ».

Β) Κάτω από την επικεφαλίδα σημειώνονται τα εξής στοιχεία:

 1. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
 2. Η ημερομηνία χρησιμοποίησης του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται κάθε δρομολόγιο του αυτοκινήτου.
 3. Η επωνυμία και έδρα της επιχείρησης η οποία χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο.
 4. Το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Μολονότι η υπουργική απόφαση παραθέτει διαζευκτικά τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, δηλαδή αρκείται στο να αναγράφεται είτε η επωνυμία και έδρα της επιχείρησης η οποία χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο είτε το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, πληρέστερο είναι να παρατίθενται και τα δύο αυτά στοιχεία.

Γ) Στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας πρέπει επίσης να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

 1. Το ονοματεπώνυμο του οδηγού.
 2. Ο αριθμός διπλώματος (άδειας οδήγησης) του οδηγού.
 3. Το ονοματεπώνυμο του βοηθού οδηγού.

Ο νόμος δεν απαιτεί να περιλαμβάνονται στοιχεία για την άδεια οδήγησης του βοηθού οδηγού, αλλά μπορείτε  να παρατίθεται και αυτό το στοιχείο.

Δ) Στο ημερήσιο βιβλίο δρομολογίου πρέπει να υπάρχουν δέκα (10) οριζόντιες στήλες στις οποίες πρέπει να συμπληρώνονται από τον οδηγό τα εξής στοιχεία:

 1. Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.

Ως ώρα έναρξης της εργασίας νοείται το χρονικό σημείο από το οποίο ο εργαζόμενος αρχίζει να απασχολείται για λογαριασμό της επιχείρησης και όχι η ώρα εκκίνησης του αυτοκινήτου, η οποία παρατίθεται σε ξεχωριστή στήλη. Ο χρόνος εργασίας των μετακινούμενων εργαζόμενων ορίζετε από το άρθρο 3 του πδ 167/2006 (ΦΕΚ Α΄179/2006) και είναι διαφορετικός από τον χρόνο οδήγησης. Για τον λόγο αυτό ο χρόνος έναρξης της εργασίας πιθανόν δεν πρέπει να ταυτίζεται με την εκκίνηση του αυτοκινήτου αλλά πιθανόν να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρή χρονική απόκλιση. Ο οδηγός οφείλει αφότου ξεκινήσει να εργάζεται και προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο, να συμπληρώσει το ημερήσιο βιβλίο δρομολογίων. Επίσης ο οδηγός είναι πιθανόν πριν εκκινήσει να προβεί σε στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος ή σε άλλες εργασίες για λογαριασμό της επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό, σε ό,τι αφορά την έναρξη της εργασίας συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.

Σε ό,τι αφορά τη λήξη της εργασίας, το στοιχείο αυτό αποτελεί την προτελευταία εργασία την οποία θα επιτελέσει ο οδηγός, μαζί με τη συμπλήρωση και της ένατης στήλης (βλ. κατωτέρω) και τη θέση της υπογραφής του επί του βιβλίου δρομολογίων προτού αποχωρήσει από την εργασία του, καθώς η τελευταία αφορά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

 1. Η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης.

Σημειώνεται δηλαδή επακριβώς το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκεται το αυτοκίνητο όταν ο οδηγός εισέρχεται σε αυτό. Ως αφετηρία δεν νοείται να εγγραφεί το όνομα μιας πόλης ή μιας συνοικίας της πόλης (π.χ. Θεσσαλονίκη, Πανόραμα κλπ), αλλά πρέπει να αναφερθεί το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκεται το φορτηγό αυτοκίνητο (π.χ. οδός Εγνατία αρ. 34 Θεσσαλονίκη, τόπος στάθμευσης φορτηγών σταθμού αναπαύσεως Μακεδονία κ.ο.κ.). Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.

 1. Το είδος του φορτίου.

Αναγράφεται τι μεταφέρει το αυτοκίνητο. Ο νόμος δεν απαιτεί να αναφέρεται και η ποσότητα των πραγμάτων που μεταφέρονται αλλά μόνο το είδος τους, δηλαδή η κατηγορία στην οποία εντάσσονται τα μεταφερόμενα πράγματα. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.

 1. Η ώρα εκκίνησης.

Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία πιθανολογείται μετά βεβαιότητας ότι θα εκκινήσει το αυτοκίνητο. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.

 1. Ο τόπος προορισμού.

Αναγράφεται ποιος είναι ο τελικός σταθμός του αυτοκινήτου. Για τον τόπο προορισμού ισχύουν όσα μόλις προαναφέρθηκαν για την αφετηρία (παράγραφος 2). Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.

 1. Η ώρα άφιξης.

Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία αφίχθηκε το αυτοκίνητο στον τόπο προορισμού. Το στοιχείο αυτό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συμπληρωθεί προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο, όπου μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί χωρίς βεβαιότητα ο χρόνος άφιξης. Επομένως το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται αμέσως αφότου αφιχθεί το αυτοκίνητο στον τόπο προορισμού του.

 1. Η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης.

Εάν εμφανιστεί βλάβη στο αυτοκίνητο, σημειώνεται πότε εμφανίστηκε η βλάβη και πότε αποκαταστάθηκε ή εάν για την αιτία αυτή το αυτοκίνητο δεν έφτασε στον προορισμό του αλλά έφτασε σε άλλον τόπο, σημειώνεται η διακοπή του δρομολογίου, ο τρόπος συνέχισής του (π.χ. μέσω εταιρείας οδικής βοήθειας), ο χρόνος άφιξης στο συνεργείο κ.ο.κ. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται μόλις συμβεί το γεγονός.

 1. Ο χρόνος αναμονής (πιάτσα).

Η αναφορά αυτή δεν είναι απόλυτα ακριβής. Ο νόμος αναφέρεται στην καταγραφή των στάσεων που εμφυλοχωρούν μεταξύ της εκκίνησης από την αφετηρία και της άφιξης στον τόπο προορισμού. Σημειώνεται η χρονική στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο διέκοψε την πορεία του από την αφετηρία προς τον τόπο προορισμού καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο επανέλαβε την πορεία του προς τον τόπο προορισμού. Η αιτία της στάσης δεν απαιτείται να αναφέρεται. Ο χρόνος έναρξης της στάσης σημειώνεται μόλις αυτή πραγματοποιηθεί και ο χρόνος επανάληψης της πορείας προς τον τόπο προορισμού, ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της πορείας του.

 1. Η συνολική ημερήσια απασχόληση του προσωπικού.

Σημειώνεται ο συνολικός εργάσιμος χρόνος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας (π.χ. δέκα ώρες ή επτά ώρες ή εννέα ώρες και σαράντα λεπτά κ.ο.κ.) Το στοιχείο αυτό αποτελεί την προτελευταία εργασία την οποία θα επιτελέσει ο οδηγός, μαζί με τη συμπλήρωση και της πρώτης στήλης σε ό,τι αφορά τη λήξη της εργασίας (βλ. ανωτέρω) και τη θέση της υπογραφής του επί του βιβλίου δρομολογίων, προτού αποχωρήσει από την εργασία του, καθώς η τελευταία αφορά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

 1. Παρατηρήσεις.

Στη στήλη αυτή σημειώνεται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θεωρεί αναγκαία ο οδηγός για να περιγράψει την εργασία του κατά την ημέρα εκείνη. Π.χ. στη στήλη αυτή σημειώνεται αν συνέβη έλεγχος από αρμόδιο όργανο, αν συνέβη οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα κ.ο.κ. Επίσης στη στήλη αυτή είναι σκόπιμο να σημειώνεται αν ακολουθήθηκε διαφορετική από τη συνήθη διαδρομή από την αφετηρία στον τόπο προορισμού καθώς και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η διαφορετική αυτή διαδρομή, ιδίως αν δεν είναι συνήθης. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται όταν προκύψουν ή και αργότερα εντός της ίδιας ημέρας.

Ε) Στο κάτω αριστερό τμήμα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του εκπρόσωπου της επιχείρησης και η υπογραφή του οδηγού.

Ο χρόνος θέσης της υπογραφής του οδηγού είναι σαφής. Ο οδηγός υπογράφει αφότου συμπληρώσει, λίγο πριν αποχωρήσει, την πρώτη στήλη με το χρόνο λήξης της εργασίας του και την ένατη στήλη με τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του. Αφότου υπογράψει, η μόνη ενέργεια που θα πρέπει να κάνει είναι να κλειδώσει το αυτοκίνητο.

Ο χρόνος θέσης της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης είναι προβληματικός. Καταρχήν, εφόσον το βιβλίο δρομολογίων φυλάσσεται υποχρεωτικώς στο διαμέρισμα του οδηγού, γεγονός που επαναλαμβάνει η παρ. 3 της υπουργικής αυτής απόφασης, δεν υπάρχει η πραγματική δυνατότητα υπογραφής του βιβλίου δρομολογίου από τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, από τον οποίο προφανέστατα δεν πρέπει να απαιτείται να επισκέπτεται κάθε ημέρα όλα τα αυτοκίνητα της επιχείρησής του για να υπογράφει στα ημερήσια βιβλία δρομολογίων τους. Η μόνη νοητή ερμηνεία της διάταξης είναι ότι θα πρέπει να έχει τεθεί η υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης προτού χορηγηθεί το βιβλίο δρομολογίων στον οδηγό. Όμως στην περίπτωση αυτή, δεν έχει πρακτικό νόημα η θέση της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης, καθώς προφανώς ο νομοθέτης ήθελε με την υπογραφή αυτή να πιστοποιείται η γνώση του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης για τα καταχωρηθέντα από τον οδηγό στο βιβλίο δρομολογίων.

 1. ΒΔ 28_1 Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων κωδικοποιημένο
 2. ΒΔ 28_1 Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων (ΦΕΚ)
 3. ΠΔ 882/1980 Τροποποίηση ΒΔ 28/1938
 4. ΠΔ 93/1986 τροποποίηση ΒΔ 28/1938
 5. Παράγραφος 8 άρθρο 21 Ν.3144/2003 περί κατάργησης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου δρομολογίου από ιδιοκτήτες
 6. ΥΑ 1173/1980 περιεχόμενο βιβλίου δρομολογίου
 7. Υπόδειγμα βεβαίωσης παράδοσης βιβλίου δρομολογίων
 8. Υποπαράγραφος ΙΑ_13 Ν.4093/12 (κατάργηση θεώρησης βιβλίου δρομολογίου)
 9. Απόφαση .Υπ.Εργασίας 2063_2011 (18_2_2011) κατάταξη παραβάσεων (πίνακας παραβάσεων Ε, αριθμός 1